Skip to Main Content

Aineistonhallinta opinnäytetyössä: Aineistonhallinta opinnäytetyössä

Opinnäytetyön aineistonhallinnan opas

Aineistonhallintaoppaan sisällysluettelo

Opinnäytetyön aineistonhallinnan opas on tarkoitettu sekä opinnäytetyötä tekevän opiskelijan että häntä ohjaavan opettajan tueksi.

Opasta voi hyödyntää myös muussa opetuksessa.

Oppaan välilehdiltä löydät tiedot

Huomaa käsite-erot

Tutkimusmenetelmä = miten hankit ja analysoit tutkimusaineistoa
Tutkimusaineisto = aineisto, jota analysoit
Lähdekirjallisuus / tutkimuskirjallisuus = tutkimuksesi tietopohja tai teoreettinen viitekehys, esimerkiksi kirjat ja tutkimusartikkelit, joita käytät lähteinä

Miksi aineistonhallinta on tärkeää?

Aineistonhallinta on tärkeää, koska...

 • Se on osa hyvää tieteellistä käytäntöä, joka koskee varsinaisen tieteellisen tutkimuksen lisäksi myös opinnäytetöitä, opetusta ja ohjausta. Haaga-Helia on sitoutunut muiden korkeakoulujen tavoin noudattamaan hyvää tieteellistä käytäntöä.
 • Aineistonhallinnan suunnittelu ja suunnitelman toteuttaminen ovat riskienhallintaa. Lait, sopimukset ja tutkimusetiikka pätevät myös opinnäytetöiden aineistoihin. Erityisen tärkeää suunnittelu on silloin kun kerätään henkilötietoja tai muuta sensitiivistä tietoa, kuten liikesalaisuuksia. 
 • Kerätty aineisto säilyy luotettavana, jolloin siitä voidaan saada myös luotettavia tuloksia. 
 • Hyvä aineistonhallinta helpottaa konkreettisesti opinnäytetyön tekoa. Kun tiedostot on tallennettu systemaattisesti, ne on helppo löytää. .  
 • Aineistonhallinnan käytänteistä on hyötyä työelämässä, joten niitä kannattaa harjoitella opinnäytettä tehdessä.
 • Jos toiveena on avata aineisto tai jatkokäyttää sitä opinnäytetyön valmistumisen jälkeen, aineiston tulee olla laadukas ja hyvin hallittu. Silloin aineiston elinkaari ei pääty opinnäytteeseen, vaan siitä voi olla laajempaa yhteiskunnallista hyötyä.

Mitä on hyvä aineistonhallinta opinnäytetyössä?

Hyvä aineistonhallinta on olennainen osa opinnäytetyötä ja se sisältää useita eri osa-alueita:

 1. Aineistonhallintasuunnitelma on osa opinnäytetyösuunnitelmaa:
  AMK-opinnäytetyösuunnitelma
  Master-opinnäytetyösuunnitelma
  Tämä on työkalu, joka ohjaa tekijää miettimään aineistojen käyttöä suunnitelmallisesti koko opinnäytetyöprosessin ajan. Suunnitelmaan kirjataan, kuinka aineistoja luodaan, järjestetään, nimetään, säilytetään ja hallinnoidaan tietoturvallisesti.
 2. Aineiston kerääminen, käsittely, kuvailu ja säilyttäminen: Nämä prosessit tulee suunnitella hyvin ja toteuttaa järkevästi. Aineistonhallinnan tarkoitus on varmistaa, että tekijät noudattavat aineistojensa käsittelyssä hyvää tieteellistä käytäntöä.
 3. Suostumusten hankkiminen: Lupa-asiat on syytä huolehtia kuntoon mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. Jos henkilötietoja sisältävän aineiston haluaa arkistoida jatkokäyttöön, myös tähän täytyy pyytää tutkittavilta lupa etukäteen.
 4. Eettinen ennakkoarviointi: Joissakin tapauksissa opinnäytetyö vaatii eettisen ennakkoarvioinnin. Arviointi pohjautuu tutkimussuunnitelmaan, ja se pitää tehdä ennen opinnäytetyön aloittamista aloittamista.
 5. Aineiston säilyttäminen ja hävittäminen: Hyvä aineistonhallinta helpottaa myös aineistojen säilyttämistä ja hävittämistä. Aineistonhallintasuunnitelmassa kuvataan, kuinka tutkimusaineistoja hallitaan tutkimusprojektin aikana ja projektin aktiivivaiheen jälkeen.

Mitä on opinnäytetyön aineisto?

Opinnäytetyön aineisto tarkoittaa opiskelijan keräämää, tuottamaa ja  analysoimaa aineistoa. Aineistolla perustellaan opinnäytetyön tulokset. 

Opinnäytetöiden teossa syntyy erilaisia aineistoja ja erilaisia määriä. Aineistoa voivat olla esimerkiksi:

 • Kysely- ja haastatteluaineistot: Nämä voivat sisältää vastauksia kyselyihin tai haastatteluihin, jotka on suunnattu tietylle kohderyhmälle.
 • Kuvat ja videot: Nämä voivat olla esimerkiksi valokuvia, videoita tai muita visuaalisia aineistoja.
 • Mittaustulokset: Nämä voivat olla esimerkiksi laboratoriomittauksien tai kenttämittauksien tuloksia.
 • Opinnäytetyön tekijän tekemät muistiinpanot: Nämä voivat sisältää tekijän havaintoja, ajatuksia ja ideoita tutkimuksen aikana.
 • Ohjelmistot ja lähdekoodit: Nämä voivat olla esimerkiksi tietokoneohjelmia tai ohjelmakoodia, jota on käytetty opinnäytetyön aikana.
 • Näytteet: Nämä voivat olla esimerkiksi biologisia näytteitä, kuten veri- tai kudosnäytteitä.
 • Järjestetyt kokoelmat: Nämä voivat olla esimerkiksi arkistoaineistoja, kirjastoaineistoja tai muita järjestettyjä kokoelmia.

Koska aineisto vahvistaa opinnäytetyön tulokset, sen laatuun ja käsittelyyn kannattaa kiinnittää huomiota. Jos tulosten perusteena käytetty aineisto ei ole luotettavaa, opinnäytetyön tuloksetkaan eivät ole luotettavia.

Opinnäytetöissä saattaa syntyä myös aineistoja, joita ei ole kerätty digitaalisessa muodossa ja joita ei syystä tai toisesta myöskään muuteta digitaaliseen muotoon. Tällaisia voivat olla erilaiset näytteet, fyysiset esineet tai paperiaineisto. Vastuullisen aineistonhallinnan käytänteet koskevat myös fyysisiä aineistoja.

Saavutettavuusseloste / Accessibility Statement