Skip to Main Content

Avoin ja vastuullinen TKI-toiminta Haaga-Heliassa: Avoin ja vastuullinen TKI-toiminta Haaga-Heliassa

Tässä oppaassa kerrotaan avoimen ja vastuullisen TKI-toiminnan merkityksestä, hyvästä tieteellisestä käytännöstä, aineistonhallinnan suosituksista, sekä avoimen julkaisemisen periaatteista Haaga-Heliassa. Lisäksi esitellään avoimeen opetukseen ja avoimien oppimateriaalien julkaisemiseen liittyviä ohjeistuksia ja suosituksia. Sivustoa päivitetään jatkuvasti avoimen tieteen ja tutkimuksen kansallisten linjausten ja suositusten sekä sisäisten ratkaisujen ja ohjeistusten pohjalta.

Yhteydenotot

Vastuulliseen ja avoimeen TKI-toimintaan liittyvissä kysymyksissä voit ottaa yhteyttä Haaga-Helian keskitettyyn avoimen tki-toiminnan tukeen (att-tukeen) tai tutkimuspalveluihin. Keskitetty att-tuki ohjaa kysymykset tarvittaessa edelleen tutkimuspalveluihin, kirjastoon, IT-palveluihin, opetuksen avoimuudesta vastaavalle, laki- ja tietosuoja-asiantuntijoille tai Haaga-Helian monialaiselle koordinaatioryhmälle.

att-tuki@haaga-helia.fi

rdi.services@haaga-helia.fi

Avoin ja vastuullinen TKI-toiminta Haaga-Heliassa

Haaga-Helian tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotyössä näkyvät vahvasti Haaga-Helian toimintaa ohjaavat arvot: vastuullisuus, yhdessä tekeminen, rohkeus, arvostus ja avoimuus.

Avoimuus ja vastuullisuus nousevat arvojemme lisäksi keskeisiksi korkeakoulumme strategiassa. Avoimuus ja vastuullisuus toteutuvat erityisesti

 • vaikuttavana yhteistyönä
 • avoimena tiedonkulkuna ja rakenteina
 • vastuullisina ja eettisinä toimintatapoina
 • vastuullisuutta ja avoimuutta edistävänä toimintakulttuurina.

Haaga-Helia on sitoutunut hyvään tieteelliseen käytäntöön ja avoimen tieteen julistukseen

Haaga-Helia on sitoutunut Tutkimuseettisen neuvottelukunnan ohjeisiin hyvästä tieteellisestä käytännöstä sekä ohjeisiin ihmisiin kohdistuvan tutkimuksen eettisestä arvioinnista. Haaga-Helia on myös sitoutunut Avoimen tieteen ja tutkimuksen julistukseen 2020–2025 ja sen mukaisiin linjauksiin ja suosituksiin toiminnan eri osa-alueilla.

TKI-työssä noudatamme vastuullisia toimintatapoja: hyvää tieteellistä käytäntöä, tutkimuseettisiä periaatteita ja avoimuutta. Vastuullinen TKI-toiminta kokoaa alleen tutkimusetiikan ja avoimuuden teemoja.

Haaga-Helian sisäiset ohjeet TKI-hankkeissa mukana oleville on koottu henkilöstön Intraan TKI-toimijan polulle.

Avoimen ja vastuullisen TKI:n ohjaus ja kehittäminen

Haaga-Heliassa avointa ja vastuullista TKI-toimintaa ohjaa avoimen tieteen ja tutkimuksen monialainen koordinaatioryhmä, jota johtaa Tutkimus- ja tietopalvelujohtaja. Ryhmän tehtävänä on varmistaa avoimen tieteen ja tutkimuksen kansallisten ja kansainvälisten linjausten ja suositusten käytäntöön vieminen Haaga-Heliassa. Keskeisiä ryhmän luomia ohjaavia dokumentteja ovat

Lue lisää avoimesta ja vastuullisesta tieteestä alla olevista linkeistä.

Avoin TKI-toiminta

Tutkimuksen avoimuudella mahdollistetaan tutkimustulosten, -datan, -menetelmien ja -infrastruktuurien sekä oppimateriaalien laajempi käyttö tutkimusyhteisössä ja yhteiskunnassa sekä lisätään tutkitun tiedon vaikuttavuutta ja liikkuvuutta.

Avoimen tieteen ja tutkimuksen julistus 2020–2025

Avoin TKI-toiminta on ammattikorkeakoulujen vastine yliopistojen ja tutkimuslaitosten käyttämälle käsitteelle avoin tiede Avoin TKI-toiminta tarkoittaa avoimien toimintamallien hyödyntämistä ammattikorkeakoulujen tutkimus- kehittämis- ja innovaatiotoiminnassa.

Tavoitteena on lisätä TKI-toiminnan laatua, luotettavuutta ja näkyvyyttä sekä edistää hankkeiden yhteiskunnallista vaikuttavuutta ja uusien innovaatioiden syntyä.

Haaga-Helian avointen toimintamallien tavoitteena on mahdollistaa toimintamme laaja-alainen näkyvyys ja yhteiskunnallinen vaikuttavuus. Vaikuttavuuden lisäksi voimme avoimuudella lisätä toimintamme tehokkuutta ja tehostaa julkisella rahoituksella saavutettavaa yhteiskunnallista hyötyä.

Avoimen TKI-toiminnan keskeisiä periaatteita ovat mm.

 • TKI-toiminnan aineistot ja tuotokset ovat niin avoimia kuin mahdollista ja niin suojattuja kuin tarpeellista

 • Aineistolla tarkoitetaan TKI-toiminnassa tuotettuja, muokattuja ja käytettyjä aineistoja, joihin hankkeen tulokset perustuvat- Lisäksi aineistoihin kuuluu aineiston kontekstia, aineistokokonaisuutta tai havaintoyksikköä koskevat metatiedot.

 • Avoimuudessa noudatetaan hyvää aineistonhallintatapaa, tutkimuseettisiä periaatteita sekä lainsäädäntöä

 • Luottamuksellisten/arkaluontoisten tietojen suojaamisesta, tietoturvasta ja tietosuojasta huolehditaan

 • Avoimuutta tuetaan infrastruktuurilla, joka sisältää aineiston tallentamista, käyttöä, löydettävyyttä ja jakamista tukevat työkalut ja palvelut

Avoimen tieteen ja tutkimuksen keskeisiä kotimaisia periaatteita on kuvattu alla olevissa linjauksissa:

Hyvä tieteellinen käytäntö ja ihmiseen kohdistuvan tutkimuksen eettiset periaatteet

Hyvällä tieteellisellä käytännöllä tarkoitetaan, että tutkijat noudattavat eettisesti kestäviä tiedonhankintamenetelmiä ja tutkimusmenetelmiä (---) Hyvän tieteellisen käytännön mukaan tutkija osoittaa tehdyllä tutkimuksellaan tutkimusmenetelmien, tiedonhankinnan ja tutkimustulosten johdonmukaista hallintaa.

– Vilkka, H (2021) Tutki ja kehitä.

Tutkimuseettinen neuvottelukunnan (TENK) tutkimuseettisen ohjeen hyvästä tieteellisestä käytännöstä ja sen loukkausepäilyjen käsittelemisestä, eli HTK-ohjeen, tavoitteena on edistää ja antaa malli hyvälle tieteelliselle käytännölle.

Aineistonhallinnan, tutkimusaineistojen keräämisen, käsittelyn ja tallentamisen kannalta keskeisiä HTK:n lähtökohtia ovat mm.

 • Tutkimukseen sovelletaan tieteellisen tutkimuksen kriteerien mukaisia ja eettisesti kestäviä tiedonhankinta-, tutkimus- ja arviointimenetelmiä.
 • Tutkimus suunnitellaan ja toteutetaan ja siitä raportoidaan sekä siinä syntyneet tietoaineistot tallennetaan tieteelliselle tiedolle asetettujen vaatimusten edellyttämällä tavalla.
 • Tarvittavat tutkimusluvat on hankittu ja tietyillä aloilla vaadittava eettinen ennakkoarviointi on tehty.
 • Tutkimusorganisaatioissa noudatetaan hyvää henkilöstö- ja taloushallintoa sekä otetaan huomioon tietosuojaa koskevat kysymykset

HTK-ohje antaa myös menettelyohjeet hyvän tieteellisen käytännön loukkaamista koskevien epäilyjen käsittelemiseksi. HTK-loukkaus voi olla vilppiä, eli tahallista harhauttamista,  tai törkeinä laiminlyönteinä tai holtittomuutena ilmenevää piittaamattomuutta hyvästä tieteellisestä käytännöstä. Tenkin mukaan HTK-loukkaukset vahingoittavat tieteellistä tutkimusta ja pahimmillaan mitätöivät sen tulokset.

Ihmiseen kohdistuvan tutkimuksen eettiset periaatteet

TENKin laatimassa ihmiseen kohdistuvan tutkimuksen eettisissä periaatteissa kuvataan niitä eettisiä periaatteita, joita tulee noudattaa humanistisessa ja yhteiskuntatieteellisessä tutkimuksessa sekä esimerkiksi tekniikan alan ihmiseen kohdistuvassa tutkimuksessa. Näitä periaatteita noudetetaan myös yritysten ja muiden tahojen kanssa tehtävässä tutkimusyhteistyössä, ja tarvittaessa on pyydettävä ihmistieteiden eettisen toimikunnan lausunto ennen tutkimuksen ja aineistonkeruun aloittamista.

Nämä periaatteet on laadittu ihmistä tutkivien tutkijoiden ja tutkimusryhmien tueksi sekä suojaamaan tutkimuksen kohteena olevia ihmisiä.

 • Tutkija kunnioittaa tutkittavien henkilöiden ihmisarvoa ja itsemääräämisoikeutta
 • Tutkija kunnioittaa aineellista ja aineetonta kulttuuriperintöä sekä luonnon monimuotoisuutta.
 • Tutkija toteuttaa tutkimuksensa siten, että tutkimuksesta ei aiheudu tutkittavina oleville ihmisille, yhteisöille tai muille tutkimuskohteille merkittäviä riskejä, vahinkoja tai haittoja.

Tietoon perustuva suostumus osallistua tutkimukseen on ihmiseen kohdistuvan tutkimuksen keskeinen eettinen periaate.

Tutkittavilla on oikeus mm. osallistua vapaaehtoisesti, mutta myös kieltäytyä osallistumasta tai keskeyttää tai peruuttaa suostumuksensa milloin tahansa. Lisäksi tutkittavalla on oikeus saada tietoa tutkimuksen aiheesta, tavoitteista, tutkimusaineistojen käsittelystä ja elinkaaresta.

Eettisissä periaatteissa kuvataan myös lasten ja vajaakykyisten ihmisten tutkimukseen liittyviä eettisiä periaatteita.

Tutustu HTK-ohjeeseen ja ihmistieteiden eettisen ennakkoarvioinnin ohjeeseen tarkemmin TENKin sivuilla:

Pääkaupunkiseudun ammattikorkeakoulujen ihmistieteiden eettisen ennakkoarvioinnin toimikunta

Ihmistieteiden eettisten toimikuntien tehtävänä on antaa ennakkoarviointilausuntoja tutkimussuunnitelmien eettisyydestä ja muista tutkimukseen sisältyvistä riskeistä tutkijoiden sitä pyytäessä. Ennakkoarvioinnin lähtökohtana ovat tähän TENKin ohjeeseen sisältyvät eettiset periaatteet.

Eettisellä ennakkoarvioinnilla tarkoitetaan suunnitteilla olevan tutkimuksen sellaista arvioimista, jossa painotetaan tutkimuksesta tai sen tuloksista tutkittavalle henkilölle mahdollisesti koituvan haitan ennakointia. Eettisen ennakkoarvioinnin tekee ja lausunnon antaa ihmistieteiden eettinen toimikunta tutkijan pyynnöstä.

Eettinen ennakkoarvio on toteutettava aina, kun joku seuraavista kriteereistä täyttyy:

 • Tutkimukseen osallistumisessa poiketaan tietoon perustuvan suostumuksen periaatteesta.

 • Tutkimuksessa puututaan tutkittavien fyysiseen koskemattomuuteen

 • Tutkimus kohdistuu alle 15-vuotiaisiin ilman huoltajan erillistä suostumusta tai informointia, jonka perusteella huoltajalla olisi mahdollisuus kieltää lasta osallistumasta tutkimukseen.

 • Tutkimuksessa tutkittaville esitetään poikkeuksellisen voimakkaita ärsykkeitä.

 • Tutkimuksessa on riski aiheuttaa tutkittaville tai heidän läheisilleen normaalin arkielämän rajat ylittävää henkistä haittaa.

 • Tutkimuksen toteuttaminen voi merkitä turvallisuusuhkaa tutkittaville tai tutkijalle tai heidän läheisilleen.

 • Haaga-Helia on mukana pääkaupunkiseudun ammattikorkeakoulujen yhteisessä ihmistieteiden eettisen ennakkoarvioinnin toimikunnassa. Eettiset ennakkoarvioinnit toteutetaan tämän toimikunnan kautta keskitetysti. 

Tutustu Haaga-Helian ohjeisiin ja ole yhteydessä Tutkimuspalveluihin, kun pohdit, tarvitsetko tutkimushankkeessasi eettistä ennakkoarviointia tai jos haluat lisätietoa eettisestä ennakkoarvioinnista.

Avoimen ja vastuullisen TKI:n tukipalvelut Haaga-Heliassa

Henkilöstön avoimen ja vastuullisen TKI:n tekemistä tuetaan, osaamista vahvistetaan ja tietoisuutta lisätään monin eri tavoin.

Järjestämme infotilaisuuksia, koulutuksia, kehitämme sisäisiä ohjeistuksia ja rakennamme palveluita, jotka auttavat henkilöstöämme toimimaan avoimen tieteen ja tutkimuksen linjausten mukaisesti.

Haaga-Helian koulutus- ja tapahtumatarjontaa seuraat parhaiten Haaga-Helian Intran Valmennuskalenterista ja Haaga-Heliassa tapahtuu -osiossa sekä Tutkimus- ja kehittäminen teamsin kautta.

Yleinen TKI:n tuki

Tutkimuspalvelut tarjoaa neuvontaa hyviin tieteellisiin käytäntöihin, tutkimuseettiseen ennakkoarviointiin, aineistonhallintaan, avoimen tieteen ja tutkimuksen teemoihin sekä näihin liittyviin sisäisiin prosesseihin.

Lisäksi Tutkimuspalvelut järjestävät koulutusta, valmennusta ja tapahtumia tutkimusosaamisen kehittämiseen, esim. aineistonhallintaan, julkaisemiseen, hyvään tieteelliseen käytäntöön, avoimeen tieteeseen ja tutkimukseen.

Lisätietoja Intrasta Tutkimuspalveluiden sivuilta.

Avoimen julkaisemisen tuki

Haaga-Helian kirjasto tarjoaa tukea ja palveluita avoimeen julkaisemiseen, kuten avointen julkaisukanavien löytämiseen, julkaisukanavien laadun ja luotettavuuden arviointiin ja julkaisujen avaamiseen rinnakkaistallentamalla. Kirjastolta voi myös hakea rahoitusta lehtien kirjoittajamaksujen kattamiseen, ja ilmainen avoin julkaiseminen sisältyy useisiin kirjaston lehtitilaussopimuksiin.

Kirjasto järjestää avoimeen julkaisemiseen liittyviä koulutuksia ja valmennuksia yhteistyössä Tutkimuspalveluiden kanssa.

Lisätietoja Haaga-Helian Julkaisemisen oppaasta.

Saavutettavuusseloste / Accessibility Statement