Skip to Main Content

Avoin ja vastuullinen TKI-toiminta Haaga-Heliassa: Avoin oppiminen ja avoimet oppimateriaalit

Mitä on avoin oppiminen ja avoimet oppimateriaalit

Avoimella oppimisella tarkoitetaan oppimaan pääsyn ja osallistumisen laajentamista suuremmille yleisöille ja kohderyhmille madaltamalla oppimisen esteitä ja lisäämällä sen saavutettavuutta, esteettömyyttä, tarjontaa ja oppijakeskeisyyttä. Se monipuolistaa opetuksen, oppimisen, tiedon luomisen, yhteiskehittämisen ja jakamisen mahdollisuuksia sekä yhdistää muodollisen ja vapaa-muotoisen oppimisen reittejä.

- Oppimisen ja oppimateriaalien avoimuus. Korkeakoulu- ja tutkimusyhteisön kansallinen linjaus ja toimenpideohjelma 2021–2025: Osalinjaus 1 – Oppimateriaalien avoin saatavuus

Avoin oppiminen on yksi avoimen tieteen keskeisistä elementeistä. Sille on tunnistettu kymmenen ulottuvuutta, jotka liittyvät mm. avoimen oppimisen pedagogiikkaan, osaamisen tunnistamiseen ja tunnustamiseen, avoimiin oppimateriaaleihin, opetusteknologioihin ja laatuun. Avoin oppiminen voidaan myös jakaa kahteen keskeiseen osa-alueeseen, avoimiin oppimis- ja opetuskäytäntöihin ja avoimiin opetusmateriaaleihin.

Avoimilla oppimis- ja opetuskäytännöillä tarkoitetaan oppimisen ja opetuksen tekemistä läpinäkyväksi, jaettavaksi ja jatkojalostettavaksi. Käytännössä tämä tapahtuu esimerkiksi vertaisoppimisella, opiskelijoiden osallistamisella oppimispolkujensa suunnitteluun, opetustarjonnan avaamisella laajalle yleisölle, ja opetuksen suunnitteluun ja järjestämiseen liittyvien aineistojen avaamisella.

Avoimilla oppimateriaaleilla tarkoitetaan opetus- ja oppimiskäyttöön osittain suunniteltuja materiaaleja, jotka on vapautettu yleiseen käyttöön tai jaettu avoimella, ilmaiseksi uudelleenkäytön, muokkaamisen ja jakamisen mahdollistavalla lisenssillä.

Avoimien oppimateriaalien kansallisessa linjauksessa keskeisiä periaatteita on, että

 • sisällön luotettavuus ja muut laadun osatekijät on aina otettava huomioon avoimuuden ohella
 • avoimien oppimateriaalien tekemisessä ja hyödyntämisessä kunnioitetaan tekijänoikeuksia, tietosuojaa ja eettisiä periaatteita
 • huomiodaan saavutettavuus ja soveltuminen monenlaisille oppijoille
 • oppimisen avoimuuden kehittämiseen tehtyä työtä arvostetaan meritoitumisessa ja työtehtävien suunnittelussa

Avoimen tieteen kansallisen koordinaation avoimen oppimisen asiantuntijaryhmä on laatinut suosituksen avointen oppimateriaalien julkaisemisen työkaluista ja niiden valinnasta sekä siitä, mitä avoimien oppimateriaalien tekijän on hyvä osata.

Avoimen oppimateriaalin tekijän on hyvä hallita esimerkiksi avoimeen julkaisemiseen liittyviä perusasioita ja käytäntöjä lisensseistä, tekijänoikeuksista ja niihin liittyvistä sopimuksista ja oppimateriaalin elinkaaren hallinnasta. On myös hyvä olla tietoinen miten oppimateriaalin julkaisualusta toimii: millaisilla käyttehdoilla ja tiedostomuodoilla, miten se mahdollistaa jakamisen, löydettävyyden ja lisensoinnin, millaisten laatukriteerien huomioimisen sen mahdollistaa ja miten aineiston elinkaarta voi alustalla hallita.

Avoin oppiminen ja avoimet oppimateriaalit eivät voi korvata vuorovaikutteista opetusta, mutta niitä on syytä hyödyntää oppimisen ja opetuksen laadun parantamiseen. Avoin oppiminen tarjoaa hyötyjä ja haasteita niin opettajalle, oppijalle, organisaatiolle kuin yhteiskunnallekin.

Avoimet oppimateriaalit ja tekijänoikeudet

Tekijänoikeussuojaa saa mikä tahansa teos, joka on ylittänyt niin sanotun teoskynnyksen. Teoskynnys ylittyy, jos teos on tekijänsä henkisen luomistyön itsenäinen ja omaperäinen tulos. Tekijänoikeus muodostuu teoksen tekijälle.

 

Valokuvia, teosten esityksiä (esimerkiksi luentoja), äänitteitä, videotallenteita, luetteloita, tietokantoja sekä TV- ja radiosignaaleja suojaa lähioikeus. Lähioikeuden lisäksi näillä kaikilla voi olla myös tekijänoikeus, jos ne ylittävät teoskynnyksen. Lähioikeus ja mahdollinen tekijänoikeus muodostuvat näissä tapauksessa tuottajalle, joka voi olla oppilaitos.

Tekijöiden nimet on ilmoitettava tekijänoikeuslain ja avoimen lisenssin edellyttämällä tavalla. Henkilöiden kuvien käyttöön on hankittava suostumus.

Avoimen oppimateriaalin tekijän näkökulma

Suunnittele oppimateriaalin avaaminen etukäteen:

 • missä,
 • miten ja
 • millaisilla käyttöehdoilla oppimateriaali tai sen osa avataan.

Huomioi, että voit avata vain sellaista materiaalia, jonka osalta ole tekijä tai jonka olet saanut käyttöösi lisenssillä, joka sallii yhtä laajan käytön kuin lisenssi, jonka valitset avattavalle materiaalille. Suostumus avaamiseen tarvitaan kaikilta tekijöiltä ja tekijä- ja lähdetiedot tulee merkata oppimateriaaliin. Myös opiskelijoilta tulee saada lupa heidän tekemiensä materiaalien käyttöön ja on hyvä kysyä, haluavatko he tulla mainituksi tekemänsä materiaalin tekijöinä. Tekijät päättävät oppimateriaalin avaamisesta ja lisensoinnista, mutta tekijöille on myös oikeus luovuttaa tekijänoikeudet työnantajaorganisaatiolle. Minimioi henkilötietojen käsittely ja vältä niiden käyttöä. Jos henkilötietojen käsittely on välttämätöntä, huolehdi henkilötietojen käsittelyn informoinnista ja käsittelyperusteista.

Organisaatiot avoimien oppimateriaalien tuottajina

Kun organisaatiot yhteisesti tuottavat oppimateriaalia, on suunnittelussa huomioitava seuraavia asioita:

 • jos laaditaan yhdessä materiaalia, josta ei ole erotettavissa itsenäisiä, eri osioiden tekijöiden tekijänoikeudellisesti suojattuja tuloksen osia, on tärkeää sopia oikeuksista yhteisesti laadittuun teokseen. Yhteisesti laadituissa oppimateriaaleissa avoin julkaiseminen edellyttää aina kaikkien tekijöiden suostumuksen.
 • Jos kukin osatekijä laatii itsenäisen, kokonaisuudesta erotettavan, tekijänoikeudellisesti suojatun osan kokonaisuudesta, tarvitaan kunkin osan tekijältä vähintäänkin riittävät käyttöoikeudet suhteessa sovittavan oppimateriaalin avaamisehtoihin, jotta kokonaisuutta voidaan käyttää aiottuun tarkoitukseen.
 • On tärkeää huolehtia siitä, että kaikkien hankkeeseen materiaalia tehneiden osalta aineisto on lisensoitu tarvittavat oikeudet myöntävällä CC-lisenssillä tai oikeudet tuloksiin on siirretty rahoituksen saajana olevalle organisaatiolle.
 • Jos hankkeessa on useita organisaatioita, sopivat organisaatiot hankkeen tulosten käytöstä ja immateriaalioikeuksien omistuksesta ja käytöstä. Kukin organisaatio on velvollinen sopimaan siitä, miten siirretään tarvittavat oikeudet organisaatiolle niin laajasti, että organisaatioiden välillä solmitut sopimusvelvoitteet voidaan toteuttaa.
 • Lisäksi olisi hyvä sopia materiaalien muokkaus- ja päivitysoikeudet. Kuka saa muokata tai päivittää? Kuka vastaa materiaalin ajantasaisuudesta? Edellyttääkö materiaalin muokkaus toisen organisaation tai muun tahon hyväksyntää?

Opiskelija avoimien oppimateriaalien tuottajana

Opiskelijan teoksissa tekijänoikeus on opiskelijan. Kuten muidenkin oppimateriaalin tekijöiden kanssa, myös opiskelijan kanssa on sovittava oppimateriaalin omistajuudesta, jos opiskelijan luoman sisällön osalta teoskynnys ylittyy.

Opiskelija voi luovuttaa omistajuuden korkeakoululle. Sopiminen olisi parasta tehdä suunnitteluvaiheessa ja viimeistään heti kurssin tai opintoprojektin alussa. Kurssin luonne ja immateriaalioikeuksia koskeva sopimuspohja on oltava opiskelijoiden tiedossa jo silloin, kun he ilmoittautuvat kurssille. Joka tapauksessa sopimus on tärkeä tehdä ennen materiaalin tekemistä, sillä opiskelijalla on oikeus myös estää itse laatimansa materiaalin käyttö ja avaaminen.

Jos useat opiskelijat ovat tehneet materiaalia yhdessä, tarvitaan sopimus käytöstä jokaisen opiskelijan osalta. On myös hyvä huomioida, että opiskelijan osallistuminen kurssille, jossa hän tekee materiaalia, ei saa edellyttää tekijänoikeuksien luovuttamista.

Opiskelija voi myös käyttää CC-lisenssiä oman materiaalinsa kohdalla, ellei muuta ole sopimuksella sovittu.

Opiskelija tekijänä on ilmoitettava hyvän tavan mukaisesti, kun opiskelijan osuus ilmenee oppima-teriaalissa. Opiskelijan kanssa sovitaan muokkaus- ja päivitysoikeudet sekä vastuut samoin, kuten muidenkin materiaalin tekijöiden kanssa.

Creative Commons -lisenssit ja niiden käyttö

Creative Commons -lisenssien avulla teoksen (esimerkiksi kuvan, tekstin, videon) tekijä voi määritellä, miten muut saavat teosta käyttää. Tekijänoikeus säilyy tekijällä, mutta CC-lisenssien avulla on mahdollista myöntää teoksen käyttäjälle enemmän käyttöoikeuksia kuin tekijänoikeus muutoin sallisi.

CC-lisenssit koostuvat neljästä ehdosta (BY, NC, ND, SA), joita yhdistelemällä syntyy kuusi erilaista CC-lisenssiä. Jokaisessa lisenssissä on mukana BY-ehto, joka edellyttää aina tekijän nimen mainitsemista. Teosta voi kuka tahansa käyttää lisenssin määrittelemien ehtojen mukaisesti ilman tekijän erillistä lupaa.

Kuva: Andy Melton, (CC BY-SA 2.0)

 Nimeä (BY, ByAttribution) = Tekijän nimi on mainittava, muutoin teosta saa käyttää vapaasti.
 Epäkaupallinen (NC, NonCommercial) = Teoksen kaupallinen käyttö on kielletty, muutoin teosta saa käyttää vapaasti.
 Ei muutoksia (ND, NoDerivates) = Teoksesta ei saa luoda johdannaisteoksia / muunnelmia, muutoin teosta saa käyttää vapaasti.
 Jaa samoin (SA, ShareAlike) = Teoksesta tehtyjä muunnelmia  saa levittää vain samalla lisenssillä kuin alkuperäistä teosta. 
 Peruslisenssien lisäksi järjestelmään kuuluu ns. CC0-lisenssi, jonka avulla tekijä voi luopua kaikista oikeuksista teokseensa.

Mistä löydän lisenssimerkinnän?

Lisenssit merkitään siten, että ensimmäisenä on kirjainyhdistelmä CC, jota seuraa välilyönti ja väliviivoilla eroteltu luettelo lisenssiehtojen lyhenteistä (esim. CC BY-SA 4.0, Nimeä-Jaa samoin). Numeroyhdistelmä 4.0 viittaa lisenssin versionumeroon.

Lisenssimerkintä on yleensä selkeästi näkyvillä kuvan yhteydessä tai esimerkiksi verkkosivun alareunassa joko symbolina, kirjainyhdistelmänä tai aukikirjoitettuna. Lisenssimerkintää klikkaamalla avautuu tiivistelmäsivu, jossa kerrotaan selkeästi ja lyhyesti aineiston tärkeimmät käyttöehdot. Tiivistelmän taustalla olevaan oikeudelliseen tekstiin voit tutustua tiivistelmäsivulta löytyvästä linkistä. 

Jos et löydä merkintää CC-lisenssistä, kuva tai muu materiaali ei todennäköisesti ole jaettu millään CC-lisenssillä. Jos et ole varma käyttöoikeuksista, älä käytä aineistoa tai tarkista aineiston käyttöoikeus tekijältä.

Lähde: Digitaaliset aineistot opetuksessa opas (Turun ammattikorkeakoulu) CC BY 4.0

Miten käytän CC-lisensoituja aineistoja? 

CC-lisensoidun kuvan tai muun aineiston käyttö edellyttää, että toimit lisenssin ehtojen mukaisesti. Merkitse kuvan tai muun materiaalin yhteyteen aina vähintään

 • tekijän nimi tai nimimerkki
 • lisenssi, jolla teos on jaettu sekä linkki lisenssiin
 • lähde / linkki teoksen alkuperäiseen julkaisupaikkaan
 • muunnelmissa on mainittava sekä alkuperäinen tekijä että muunnelman tekijä sekä ilmaistava jotenkin, mitä kumpikin on tehnyt (tarkista aina ensin, että lisenssi sallii teoksen muuntelun).

CC0-lisenssin merkitseminen

Jos aineisto on jaettu CC0-lisenssillä, on tekijä luopunut kaikista oikeuksistaan ja luovuttanut teoksen vapaaseen yleiseen käyttöön. Tällöin tekijä- ja lisenssitietoja ei periaatteessa tarvitse ilmoittaa.

Merkitse kuitenkin tekijä- ja lisenssitiedot myös CC0-lisensoitujen aineistojen yhteyteen, mikäli hyödynnät CC-lisensoituja materiaaleja opetuksessa tai oppimateriaaleissa. Tällöin kuva tai muu aineisto erottuu Kopioston kopiointiluvalla verkosta kopioiduista aineistoista tai vaikkapa itse ottamastasi valokuvasta.

Esimerkkejä:

Kuva: Kristina Alexanderson (CC BY-NC-ND 2.0) Kuva: Marco Verch (CC BY 2.0)

Etsi CC-lisensoituja aineistoja

Creative Commons –lisensoitua aineistoa voi hakea verkosta lukuisten erilaisten haku- ja sisältöpalveluiden avulla. Tälle sivulle on koottu valikoima palveluita, joista voit etsiä käyttöoikeuksiltaan vapaata tai osittain rajoitettua aineistoa. Muista aina tarkistaa käyttämäsi palvelun tai aineiston käyttöehdot.

Etsi monenlaista avointa sisältöä:

CC-lisensointuja kuvapankkeja:

Julkaise CC-lisenssillä

Creative Commons -lisenssien avulla voit määritellä käyttöoikeuden myös omiin teoksiisi, vaikkapa julkaisemiisi valokuviin tai mihin tahansa muuhun materiaaliin. Creative Commons -lisenssit ovat kaikkien käytettävissä, eikä niiden hyödyntäminen edellytä esimerkiksi rekisteröintiä tai erillistä lupaa. Lue lisää Creative Commons Suomi -sivustolta.

Valitse sopiva lisenssi CC-lisenssin valinta -kaavion avulla (Aalto yliopisto: ImagoOA-opas) tai Creative Commons -lisenssivalitsimella ja liitä tieto valitsemastasi lisenssistä teoksesi yhteyteen.

 

Avointen oppimateriaalien kirjasto

Avointen oppimateriaalien kirjasto on opetus- ja kulttuuriministeriön ja Opetushallituksen palvelu, joka kokoaa avoimia oppimateriaaleja yhteen kaikkien koulutusasteiden yhteiseen näkymään. Palvelussa voi jakaa ja käyttää avoimia oppimateriaaleja. Palvelua kehitetään jatkuvasti.

Avointen oppimateriaalien palvelu pyrkii edistämään avointen oppimateriaalien käyttöä mahdollistaen eri hankkeissa tuotetuille ja yksittäisten ihmisten tuottamille materiaaleille pitkäikäisyyttä sekä näkyvyyttä. Tallentamalla oppimateriaalin palveluun ei tarvitse huolehtia siitä kuka vastaa että oppimateriaalia voi käyttää vielä pitkään hankkeen päättyymisen jälkeenkin niin omassa oppilaitoksessa kuin myös muissa oppilaitoksissa ja niiden ulkopuolella. Kirjaston tarkoituksena on tehdä avoimen oppimateriaalin löytäminen mahdollisimman helpoksi niin opettajille, oppijoille kuin tavan kansalaisille.

Avoimien oppimateriaalien kirjastoon voi tallentaa ladattavaksi tai linkittää avoimia oppimateriaaleja kaikissa yleisimmissä tiedostomuodoissa. Avoimien oppimateriaalien kirjastoon voi siis tallentaa videoita, ääntä, podcasteja, erimuotoisia tekstejä, grafiikoita, tehtäviä, esityksiä ja sivustototeutuksia.

Kirjasto on tarkoitettu kaikelle julkisin varoin tuotetuille tai julkista rahoitusta saaneille avoimille oppimateriaaleille, jotka ovat Creative Commons -lisenssilla lisensoitu ja jotka oppimateriaalin tuojalla (sis. niihin sisältyvät materiaalit, tiedot ja henkilötiedot) on oikeus siirtää kirjastoon.

Avoimia oppimateriaaleja

ImagOA-opas

Yliopistoissa ja ammattikorkeakouluissa luotujen materiaalien avoimuus lisää korkeakoulujen toiminnan laatua ja yhteiskunnallista vaikuttavuutta. Avoimen tieteen toimintamallien osaamisen puuttuessa materiaalit jäävät täysimääräisesti hyödyntämättä ja usein materiaali voidaan käyttää vain yhdellä kurssilla tekijänoikeusrajoitusten vuoksi.

ImagOA-oppaan koulutus- ja tiedotusmateriaalin avulla varmistetaan materiaalien tekijöiden tekijänoikeudellinen osaaminen. Tämän avulla saavutetaan materiaalien paras mahdollinen hyödyntäminen ja edistetään julkisin varoin tuotetun tekijänoikeudellisesti suojatun aineiston vaikuttavuutta korkeakouluissa ja yhteiskunnassa laajemminkin.

Tutustu myös E-aineistot opetuksessa -oppaaseen!

Saavutettavuusseloste / Accessibility Statement