Skip to Main Content

Kirjaston palvelut: Miten hankimme aineistoja?

Haaga-Helian kirjasto- ja tietopalvelujen kokoelmapolitiikka

Hankinnan tavoitteet ja periaatteet

Haaga-Helian kirjaston kokoelmapolitiikka on kokoelmatyön perusta, joka määrittelee aineiston hankinnan ja kokoelmien hoidon periaatteet. Kokoelmia kehitetään käyttäjälähtöisesti korkeakouluyhteisön tarpeiden mukaan. Kokoelmien kehittämisen lähtökohtana on ajantasaisen ja laadukkaan ammatillisen ja tieteellisen aineiston hankinta. Kokoelmapolitiikasta vastaa tietopalvelupäällikkö ja sitä kehittää sekä ylläpitää tietoaineistopalvelut –tiimi.

Aineistoa hankitaan Haaga-Helian opetuskielten mukaisesti, pääasiassa suomen ja englannin kielillä. Kampuskirjastoissa pyritään välttämään päällekkäisiä hankintoja. Aineistojen saatavuutta parantaa 3AMK-kirjastojen yhteinen varaus- ja kuljetusjärjestelmä sekä kaukolainat muista kirjastoista.  

Painetut aineistot ostetaan valituilta sopimustoimittajilta. Tarvittaessa voidaan käyttää myös muita hankintakanavia.  

Hankimme aineistoja tarvittaessa myös henkilökunnan ja hankkeiden työkäyttöön. Tällöin hankintakustannukset kohdentuvat sille vastuualueelle, tai hankkeelle, jonka käyttöön aineisto hankitaan.

Aineistot

Kirjaston painettu kokoelma muodostuu lainattavista kokoelmista sekä vain kirjastossa käytettävistä käsikirjasto- ja lehtiaineistoista. Lainattavaan kokoelmaan ei pääsääntöisesti hankita tehtäväkirjatyyppistä aineistoa. Yli kolme vuotta vanhaa aineistoa ei hankita kokoelmiin ilman erityisiä perusteita. 

Lehtien hankinnassa suositaan elektronisina saatavia julkaisuja.   

Elektroniset aineistot ovat käytettävissä lisenssiehtojen mukaisesti Haaga-Helia ammattikorkeakoulun verkossa, sekä kampuksilla että etänä. Haaga-Helian ulkopuoliset asiakkaat voivat käyttää osaa aineistoista kampuskirjastojen tietokoneilla.   

Elektronisten aineistojen hankinta on keskitetty. Hankimme pääasiassa vain koko organisaatiolle lisensoituja aineistoja. Aineistojen käyttötilastoja ja asiakaspalautetta seurataan aktiivisesti ja ne huomioidaan mahdollisia jatkohankintoja ja poistoja tehtäessä.

Opinnäytetyöt

Opinnäytetyöt tallennetaan digitaalisessa muodossa pääsääntöisesti Theseus-verkkopalveluun. Vanhempia paperimuotoisia opinnäytetöitä säilytetään varastossa, josta ne ovat varattavissa ja lainattavissa.

Avoin julkaiseminen

Haaga-Helian henkilökunnan ammatilliset ja tieteelliset julkaisut rinnakkaistallennetaan Theseus-verkkopalveluun. Tuemme avointen aineistojen saatavuutta ja näkyvyyttä HH Finnassa.  

Kokoelmien arviointi ja poistot

Kokoelmien ajantasaisuutta ja käytettävyyttä arvioidaan säännöllisesti. Arvioinnissa käytetään apuna lainaus- ja käyttötilastoja sekä asiakaspalautetta. 

Sisällöltään vanhentunut, huonokuntoinen tai vähäiselle kysynnälle jäänyt aineisto poistetaan kokoelmista. Poistettu aineisto toimitetaan harkinnan mukaan Varastokirjastoon tai kierrätetään kirjastojen tiloissa. Haaga-Helian kirjasto ei ole säilyttävä kirjasto.

Lahjoitukset

Kirjasto voi vastaanottaa lahjoituksia, jotka täydentävät tai korvaavat nykyisiä kokoelmia. Kirjastolla on oikeus päättää lahjoitetun aineiston käytöstä ja sen liittämisestä kokoelmiin.  

Kokoelmapolitiikan voimassaolo

Kokoelmapolitiikka on voimassa toistaiseksi ja sitä tarkistetaan tarvittaessa.    

Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, Kirjasto- ja tietopalvelut
27.10.2023

Saavutettavuusseloste / Accessibility Statement