Skip to Main Content

Aineistonhallinta opinnäytetyössä: Toimeksiantajalle tehty opinnäytetyö

Toimeksiannettu opinnäytetyö

Kun opiskelija tekee opinnäytetyön toimeksiantona ulkopuoliselle organisaatiolle tai esimerkiksi TKI-hankkeelle yhteisistä pelisäännöistä sovitaan toimeksiantosopimuksella.

Sopimuksen tekoon on oma mallipohjansa:

 • Amk-opinnäytetyön toimeksiantosopimus
 • Master-opinnäytetyön toimeksiantosopimus

Aineistojen osalta sopimuksessa sovitaan: 

 • Mikäli opinnäytetyössä käsitellään henkilötietoja, on toimeksiantaja rekisterinpitäjä. Rekisterinpitäjänä toimeksiantaja sitoutuu käsittelemään henkilötietoja tietosuojaa koskevan lainsäädännön, kuten EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen ja Suomen kansallisen tietosuojalain, sekä toimeksiantajan tietosuojakäytänteiden mukaisesti.
 • Tausta-aineistosta: Toimeksiantaja sitoutuu antamaan opiskelijan käyttöön kaikki sovitut opinnäytetyön tekemisessä tarvittavat tiedot ja aineistot. Tausta-aineiston omistaja voi antaa käyttöoikeuksia aineistoonsa muille sopimuksen osapuolille. Tausta-aineistoa voisi olla esimerkiksi yrityksen aikaisemmin tuottama liiketoimintadata, jonka opiskelija saa yritykseltä käyttöönsä opinnäytetyötä varten. 
 • Opinnäytetyöprojektissa syntyvän tutkimusaineiston ja tulosten omistus- ja käyttöoikeuksista: Tekijänoikeus opinnäytetyön tuloksiin kuuluu opinnäytetyön tekijälle. Jos tekijä on työsuhteessa toimeksiantajaan, voimassa olevat työsopimusehdot määrittävät tekijänoikeuden. Toimeksiantaja saa käyttöoikeuden opinnäytetyön ennakoitavissa oleviin tavanomaisiin tuloksiin. Mikäli opinnäytetyön tulokset ylittävät nämä tulokset, tulee toimeksiantajan erikseen sopia niiden kaupallisesta hyödyntämisestä opinnäytetyön tekijän kanssa. Opinnäytetyön tekijä on velvollinen raportoimaan opinnäytetyön tulokset toimeksiantajalle.
 • Luottamuksellisuudesta: Mikäli toimeksiantaja luovuttaa liikesalaisuudeksi tai muutoin luottamukselliseksi määrittelemiään tietoja, toimeksiantaja on velvollinen selkeästi merkitsemään tällaiset asiakirjat ja ilmoittamaan mitä tietoja ei voida niiden luottamuksellisuuden vuoksi sisällyttää opinnäytetyöraporttiin.

  Opiskelija ja opinnäytetyön ohjaaja sekä tarkastajat sitoutuvat pitämään salassa kaikki opinnäytetyön tekemisessä ja sitä edeltävissä tai sen jälkeisissä neuvotteluissa toimeksiantajan liikesalaisuudeksi tai muutoin luottamukselliseksi määrittelemät tiedot ja asiakirjat sekä olemaan käyttämättä hyväkseen näitä tietoja ilman erillistä lupaa.

Keräät henkilötietoja

Henkilörekisteri syntyy, jos keräät toimeksiannetussa opinnäytetyössä henkilötietoja. Henkilörekisteri viittaa jäsenneltyihin tietoihin esimerkiksi tutkimuksen osallistujista tai muista tutkimusta varten kerätyistä henkilötiedoista. Toimeksiannetussa opinnäytetyössä toimeksiantaja on rekisterinpitäjä. Rekisterinpitäjä määrittelee henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset ja keinot sekä lähtökohtaisesti vastaa henkilötietojen käsittelyn lainmukaisuudesta ja rekisteröityjen oikeuksien toteutumisesta.

Rekisterinpitäjän tulee ylläpitää vastuullaan olevista käsittelytoimista kuvausta, jonka sisällöstä on säädetty yleisen tietosuoja-asetuksen 30 artiklassa. Kuvauksen tulee sisältää kaikesta henkilötietojen käsittelystä seuraavat tiedot:

 •     rekisterinpitäjän ja mahdollisen yhteisrekisterinpitäjän sekä rekisterinpitäjän edustajan nimi ja yhteystiedot
 •     tietosuojavastaavan nimi ja yhteystiedot
 •     käsittelyn tarkoitukset
 •     kuvaus rekisteröityjen ryhmistä
 •     kuvaus henkilötietoryhmistä
 •     henkilötietojen vastaanottajien ryhmät, joille henkilötietoja on luovutettu tai luovutetaan
 •     tiedot mahdollisista henkilötietojen siirroista kolmansiin maihin ja niiden  siirtoperusteista
 •     mahdollisuuksien mukaan eri tietoryhmien poistamisen suunnitellut määräajat
 •     mahdollisuuksien mukaan yleinen kuvaus teknisistä ja organisatorisista tietoturvatoimista

Selvitä toimeksiantajan tietosuojavaltuutetun kanssa, miten toimeksiantajan organisaatiossa toimitaan henkilötietoja sisältävien rekisterien suhteen.

Lisätietoja tietosuojavaltuutetun toimistosta

Saavutettavuusseloste / Accessibility Statement