Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Lähdeviittaamisen tueksi: Tekstiviitteet ja lähdeluettelo

Lähdemerkinnät

Linkit tarkempiin viittausohjeisiin tällä sivulla:

Tässä oppaassa annetut viittausesimerkit soveltavat opinnäytetyökoordinaattoreiden laatimaa Haaga-Helian raportointiohjetta (pdf) . Ohjeessa on kuvattu pääsäännöt lähdemerkintöjen tekoon. Tiedon julkaisemisen tavat muuttuvat ja uusia lähdetyyppejä tulee jatkuvasti lisää. Siksi yksiselitteisiä ohjeita ei voi antaa jokaiselle lähteelle. Ohjeistusta voi joutua soveltamaan. Lähdemerkinnöissä on oleellista, että

  • viite on yksiselitteinen
  • tekstiviitteen ja lähdeluettelon pääsanat vastaavat toisiaan
  • lähdeluettelon merkintä yksilöi lähteen, jolloin se on lukijan löydettävissä.

Noudata valitsemaasi merkintätapaa johdonmukaisesti. Kun tekstiä arvioidaan, ohjaajan tulisi pitää valittua tapaa oikeana, mikäli pääsäännöt toteutuvat. Jos olet epävarma lähteen merkitsemistavasta, kannattaa aina tarkistaa ohjaajalta, että hän on samaa mieltä ratkaisusta, johon olet päätynyt.

Lähdemerkintöjä voi Haaga-Heliassa tehdä myös RefWorks-viitteidenhallintajärjestelmän esimerkiksi Harvard-viittaustyylillä.

Lähteisiin viittaaminen koostuu kahdesta osiosta: lähdeviitteistä (tekstiviite, citation) ja lähdeluettelosta (kirjallisuusluettelo, bibliography). Lähdeviite ohjaa työn lopussa olevaan lähdeluetteloon, jossa on lähteestä tarkemmat tiedot.

Lähdeluettelon paikka on tekstin ja liitteiden välissä. Lähdeluettelossa lähteet aakkostetaan tekijän sukunimen mukaan (tai tekijän puuttuessa julkaisijan mukaan). Lähteen tekijöitä ei aakkosteta, ne ilmoitetaan aina siinä järjestyksessä kuin ne ovat julkaisussa. Muiden kuin suomenkielisten lähteiden artikkelit (esim. a, an, the, en, ett) eivät vaikuta aakkostukseen.

Lähdeviitteen muotoon vaikuttavat mm. tekijöiden määrä, lähdetyyppi ja se, viittaatko yhteen vai useampaan virkkeeseen tekstissäsi. Kannattaa siis tarkistaa sekä kohta "Yleisiä ohjeita kaikille lähdetyypeille" että alemmaksi kootut viittausesimerkit eri lähdetyypeistä. Eri lähdetyyppien esimerkeissä tekstiviittaukset on annettu muodossa, jolla viitataan yhteen virkkeeseen. Esimerkit ovat muotoa

Tämän oppaan viittausesimerkkejä on päivitetty kesällä 2021.


 

Yleisiä ohjeita kaikille lähdetyypeille

Viittaus tekstisi yhteen virkkeeseen Viittaus moneen virkkeeseen tekstissäsi

Tekstiviittaus on osa virkettä, jossa referoit omin sanoin lähdetekstin ajatuksen.

Piste virkkeen ja tekstiviittauksen jälkeen.

Huomaathan, että kappaleen ei tarvitse päättyä tekstiviitteeseen. Kappaleen lopussa voi olla omaa pohdintaasi.

Tekstiviittaus on erillinen virke referoidun tekstin lopussa.

Piste virkkeen jälkeen. Myös tekstiviitteeseen lisätään piste (sulkeiden sisään).

Huomaathan, että kappaleen ei tarvitse päättyä tekstiviitteeseen. Kappaleen lopussa voi olla omaa pohdintaasi.

Aro (2018, 168) suosittaa tunnistettujen työilmapiiriongelmien hoitoon ulkopuolisen konsultin käyttöä.
tai
Tunnistettujen työilmapiiriongelmien hoitoon on suositeltu ulkopuolisen konsultin käyttöä (Aro 2018, 168).

Tunnistettujen työilmapiiriongelmien hoitoon on suositeltu ulkopuolisen konsultin käyttöä. Organisaation ulkopuolinen työyhteisökonsultti pystyy toimimaan neutraalisti ja hänellä on paljon kokemusta toimivista ratkaisukeinoista. (Aro 2018, 168.) Tässä opinnäytetyössä pyritään arvioimaan muutamien yleisesti käytettyjen ratkaisukeinojen vaikuttavuutta.

 

Lähdeviitteen muotoon vaikuttaa teoksen tekijöiden määrä alla olevan taulukon mukaisesti. Nämä esimerkit ovat kirjalähteistä. Muissa lähdetyypeissä noudatetaan tekijöiden ilmoittamisen osalta samaa tapaa. Tekijät ilmoitetaan siinä järjestyksessä, jossa ne ovat julkaisussa.

Lähdeluettelon merkintä

Tekstiviite  
Pears, R. 2019. Cite them right: The essential referencing guide. Red Globe Press. Lontoo.

(Pears 2019, 65­­­–69)
tai
Pearsin (2019, 65­­­–69) mukaan ...

Yksi tekijä.
Knüpfer, S. & Puttonen, V. 2018. Moderni rahoitus. Alma Talent. Helsinki.

(Knüpfer & Puttonen 2018, 17)
tai
Knüpfer ja Puttonen (2018, 17) esittävät ...

Kaksi tekijää.
Koivisto, M., Säynäjäkangas, J. & Forsberg, S. 2019. Palvelumuotoilun bisneskirja. Alma Talent. Helsinki. (Koivisto, Säynäjäkangas & Forsberg 2019, 38)
tai
Tämä johtuu Koiviston, Säynäjäkankaan ja Forsbergin (2019, 38) mukaan siitä, että. ..
35 tekijää, ensimmäisen kerran viitattaessa.
Koivisto, M., Säynäjäkangas, J. & Forsberg, S. 2019. Palvelumuotoilun bisneskirja. Alma Talent. Helsinki. (Koivisto ym. 2019, 25) 35 tekijää, ensimmäisen kerran jälkeen viitattaessa.
Kynälä, A., Virtanen, O., Metsälä, P., Korhonen, T., Nikkari, U. & Smith, E. 2018. Ohjekirja opinnäytetyön tekijälle. Kotikustannus. Vaasa. (Kynälä ym. 2018, 20) 6 tai useampia tekijöitä

Koivisto, M., Säynäjäkangas, J. & Forsberg, S. 2019. Palvelumuotoilun bisneskirja. Alma Talent. Helsinki.
Simonse, L. 2017. Design Roadmapping. BIS Publishers. Amsterdam.

Tekijän mukaan aakkostettuna lähdeluettelossa.

(Koivisto, Säynäjäkangas & Forserg 2019, 38­­­–39; Simonse 2017, 65) Viittaus useampaan teokseen samassa virkkeessä tai kappaleessa.

 

Lähteet aakkostettuina tekijän nimen mukaan; erotetaan toisistaan puolipisteellä.

Lähdeluettelon merkintä Tekstiviite

Kynälä, A., Virtanen, O., Metsälä, P., Korhonen, T., Nikkari, U., Smith, E. 2018. Ohjekirja opinnäytetyön tekijälle. Kotikustannus. Vaasa.

Pears, R. 2019. Cite them right: The essential referencing guide. Red Globe Press. Lontoo.

 

(Kynälä ym. 2018, 20; Pears 2019, 65­­­–69)

 

Jos tekijältä tai tekijöiltä on useampi lähde samalta julkaisuvuodelta, erotellaan lähteet toisistaan liittämällä vuosilukuun pieni kirjain (a, b, c, ...) siinä järjestyksessä, jossa niihin viitataan tekstissä.

Lähdeluettelon merkintä Tekstiviittaukset

Kananen, J. 2018a. Digimarkkinointi ja sosiaalisen median markkinointi. Jyväskylän ammattikorkeakoulu. Jyväskylä.
Kananen, J. 2018b. Blogi yrityksen strategisessa viestinnässä. Jyväskylän ammattikorkeakoulu. Jyväskylä.
Kananen, J. 2018c. Strateginen sisältömarkkinointi. Miten onnistun verkkosivujen ja sosiaalisen median sisällöntuotannossa?. Jyväskylän ammattikorkeakoulu. Jyväskylä.

(Kananen 2018a, 5)
(Kananen 2018b, 16­­­–20)
(Kananen 2018c, 10)

 

Kun lähteen henkilötekijää ei tiedetä, käytetään julkaisijan (esim. yritys tai organisaatio) nimeä.

Lähdeluettelon merkintä Tekstiviite
Oikeusministeriö 2019. Demokratiapoliittisen toimintaohjelman loppuraportti. Oikeusministeriö. Helsinki. (Oikeusministeriö 2019, 20­­­–21)

Jos samalta organisaatiolta on useampia lähteitä, ks. kohta Useampi lähde samalta tekijältä.

Huom! Jos lähteelle ei löydy henkilötekijää eikä julkaisijaa/organisaatiotekijää, harkitse tarkkaan, kannattako lähdettä lainkaan käyttää.

 

Kun lähteen julkaisuvuotta ei tiedetä, käytetään merkintää s.a. (sine anno, puuttuu vuosi). Esimerkissä verkkosivu, jonka julkaisuaikaa ei tiedetä.

Lähdeluettelon merkintä Tekstiviite

Työterveyslaitos s.a. Työhyvinvointi. Luettavissa: https://www.ttl.fi/tyoyhteiso/tyohyvinvointi/. Luettu: 19.11.2019.

(Työterveyslaitos s.a.)

Huom! Tätä viittaustapaa ei suositella.

Pyri käyttämään alkuperäistä lähdettä (primäärilähdettä). Jos joudut käyttämään sekundäärilähdettä (toissijaista lähdettä), jossa viitataan alkuperäiseen lähteeseen, tee viittaus vain käyttämääsi sekundäärilähteeseen ja merkitse vain se lähdeluetteloon.

Esimerkissä Lacoste on primäärilähde, kirjoittaja on käyttänyt sekundäärilähdettä Jaring & Bäck.

Lähdeluettelon merkintä Tekstiviittaus
Jaring, P. & Bäck, A., 2017. How researchers use social media to promote their research and network with industry. Technology Innovation Management Review, 7, 8, 2. 3239.

Lacosten tutkimuksessa selvisi, että myyntipäälliköt kokivat sosiaaliseen mediaan kuuluvan avoimuuden ja kilpailijoiden läsnäolon esteeksi sosiaalisen median käytölle työssään (Jaring & Bäck 2017, 34).

tai

Lacosten (2015, teoksessa Jaring & Bäck 2017, 34) tutkimuksessa selvisi, että myyntipäälliköt kokivat sosiaaliseen mediaan kuuluvan avoimuuden ja kilpailijoiden läsnäolon esteeksi sosiaalisen median käytölle työssään.

Tekstiviittauksen kirjoittajan nimi translitteroidaan, muuten viitataan normaaliin tapaan. Lähdeluetteloon translitteroidaan kirjoittajan ja julkaisijan nimi sekä käännetään teoksen nimi ja julkaisukaupunki työn kirjoituskielelle.

Huomaa ero lähteenä käytettävän ja kohdeaineistona/tutkimusaineistona käytettävän aineiston välillä. Vain lähteenä käytettävä aineisto merkitään lähdeluetteloon. Empiirisessä osuudessa tutkimusaineistona olevaa aineistoa (haastattelut, analysoitavat mainokset, verkkokeskustelut tms.) ei merkitä lähdeluetteloon, vaan ne esitellään työssä muulla tarkoituksenmukaisella  tavalla.

Painetut lähteet

Tekijä(t) Julkaisuvuosi. Teoksen nimi. Julkaisija. Julkaisijan kotikaupunki.

Lähdeluettelon merkintä

Tekstiviite  
Pears, R. 2019. Cite them right: The essential referencing guide. Red Globe Press. Lontoo.

(Pears 2019, 65–69)
tai
Pearsin (2019, 65­­­–69) mukaan ...

Yksi tekijä.
Knüpfer, S. & Puttonen, V. 2018. Moderni rahoitus. Alma Talent. Helsinki.

(Knüpfer & Puttonen 2018, 17)
tai
Knüpfer ja Puttonen (2018, 17) esittävät ...

Kaksi tekijää.
Koivisto, M., Säynäjäkangas, J. & Forsberg, S. 2019. Palvelumuotoilun bisneskirja. Alma Talent. Helsinki. (Koivisto, Säynäjäkangas & Forsberg 2019, 38)
tai
Tämä johtuu Koiviston, Säynäjäkankaan ja Forsbergin (2019, 38) mukaan siitä, että. ..
35 tekijää, ensimmäisen kerran viitattaessa.
Koivisto, M., Säynäjäkangas, J. & Forsberg, S. 2019. Palvelumuotoilun bisneskirja. Alma Talent. Helsinki. (Koivisto ym. 2019, 25) 35 tekijää, ensimmäisen kerran jälkeen viitattaessa.
Kynälä, A., Virtanen, O., Metsälä, P., Korhonen, T., Nikkari, U. & Smith, E. 2018. Ohjekirja opinnäytetyön tekijälle. Kotikustannus. Vaasa. (Kynälä ym. 2018, 20) 6 tai useampia tekijöitä

Koivisto, M., Säynäjäkangas, J. & Forsberg, S. 2019. Palvelumuotoilun bisneskirja. Alma Talent. Helsinki
Simonse, L. 2017. Design Roadmapping. BIS Publishers. Amsterdam.

Tekijän mukaan aakkostettuna lähdeluettelossa.

(Koivisto, Säynäjäkangas & Forsberg 2019, 38–39; Simonse 2017, 65) Viittaus useampaan teokseen samassa virkkeessä tai kappaleessa.

 

Kun teos koostuu usean eri tekijän teksteistä ja teoksen toimittajat on mainittu.

Artikkelin tai luvun kirjoittaja(t) Julkaisuvuosi. Artikkelin tai luvun otsikko. Teoksessa Kokoomateoksen toimittajat. Teoksen nimi, artikkelin sivunumerot. Julkaisija. Julkaisijan kotikaupunki.

Lähdeluettelon merkintä Tekstiviite
Aalto, P. 2015. Riittääkö Venäjän energia?. Teoksessa Kivinen, M. & Vähäkylä, L. (toim.). Venäjän palatseissa ja kaduilla, s. 40­­­–50. Gaudeamus. Helsinki. (Aalto 2015, 41–42)  

Tekijä(t) Julkaisuvuosi. Artikkelin nimi. Lehden nimi. Vuosikerta (engl. Volume), lehden numero, sivu(t).

 

Lähdeluettelon merkintä Tekstiviite
Valkonen, M. 2019. "Me-henki syntyy työstä”: Tällä tavalla hyvä yrityskulttuuri näkyy arjessa. Kauppalehti Fakta, 6, s. 52­­­–53.

(Valkonen 2019, 52)

 Kumar, V. 2017. Integrating theory and practice in marketing. Journal of Marketing, 81, 2, s. 1­­­–7. (Kumar 2017, 3­­­–4)

 

Elektroniset lähteet

Opinnäytetyöohjeen mukaan http-osoite ja päivä, jolloin lähdettä luettiin, annetaan vain avoimessa verkossa oleviin lähteisiin. Koska osa e-kirjoista on jatkuvasti päivittyviä, on perusteltua merkitä e-kirjoihin aina päivämäärä, jolloin lähdettä on luettu. Poista nettiosoitteista hyperlinkki (katso ohje).

E-kirjoissa ja äänikirjoissa ei aina ole sivunumeroita, joihin viitata tai sivunumerointi vaihtelee esimerkiksi käytettävän laitteen tai valitun fonttikoon mukaan. Tällöin voit merkitä viittauksen esimerkiksi luvun numeroon tai nimeen. Jos esimerkiksi e-kirjan lukija näyttää kirjassa etenemisen prosenttilukuna, voi myös sitä käyttää. Tärkeintä on, että tekstisi lukijan on mahdollista löytää lähteenä käytetty kohta.

Lähdeluettelon merkintä Tekstiviite

E-kirja, jossa on sivunumerot

Sydänmaanlakka, P. 2019. Globaali johtaminen: Miten hallita maailmaa älykkäästi. Alma Talent. Helsinki. E-kirja. Luettu: 10.11.2019.

(Sydänmaanlakka 2019, 163–167)

E-kirja, jossa ei sivunumeroita

Antola, M. 2019. Työaikalain soveltaminen käytännönläheisesti. Kauppakamari. Helsinki. E-kirja. Luettu: 20.11.2019.

(Antola 2019, luku 3.3)

Äänikirja

Lindgren, J., Mokka, R., Neuvonen, A. & Toponen, A. 2019. Digitalisaatio: Murroksen koko kuva. Tammi. Helsinki. Äänikirja.

(Lindgren, Mokka, Neuvonen & Toponen 2019, luku 7)

Tekijä(t) Julkaisuvuosi. Artikkelin nimi. Lehden nimi, vuosikerta (engl. Volume), lehden numero, sivu(t).

 

Lähdeluettelon merkintä Tekstiviite
Kumar, V. 2017. Integrating theory and practice in marketing. Journal of Marketing, 81, 2, s. 1–7. (Kumar 2017, 3)

Aparicio, S, T. Aparicio, T. &  Costa, C. 2019. Data Science and AI: Trends Analysis. 14th Iberian Conference on Information Systems and Technologies (CISTI), Coimbra, s. 1–6.

(Aparicio, Aparicio & Costa 2019)

 

Yhä useammin tutkijat itse tallentavat artikkeleitaan erilaisille tutkijaverkostoalustoille. Tällaisia "tutkijoiden some-alustoja" ovat mm. ResearchGate, Academia.edu, Mendeley, MyScienceWork ja Social Science Research Network. Alustat eivät ole toimitettuja kuten tieteelliset lehdet. Siksi on suositeltavaa hakea artikkeli alkuperäisestä tutkimusjulkaisusta ja viitata alkuperäiseen julkaisuun.

Esimerkki

Löydät Google Scholarilla artikkelin, jonka osoite vie ResearchGate-alustalle: https://www.researchgate.net/publication/334483933_Data_Science_and_AI_Trends_Analysis .

Suositeltava viittaustapa: viittaus alkuperäiseen tutkimusjulkaisuun Viittaaminen tutkijaverkostossa (esim. ResearchGate) julkaistuun artikkeliin

1. Etsi alkuperäinen tutkimusjulkaisu (ohje, katso kohta Kun haluat hakea tiettyä kansainvälistä artikkelia)

2. Tee viite tietokannasta löytämääsi alkuperäiseen julkaisuun:

Aparicio, S., Aparicio, T. & Costa, C. 2019. Data Science and AI: Trends Analysis. 14th Iberian Conference on Information Systems and Technologies (CISTI), Coimbra, s. 1–6.

 

Viittaustapaa ei suositella. Käytä vain jos alkuperäistä julkaisua ei ole saatavilla.

 

Avoimesti verkossa julkaistu PDF- tai muun tyyppinen tiedosto, joka vastaa ulkoasultaan kirjaa tai raporttia. Viitataan samoin kuin kirjoihin:

Tekijä(t) julkaisuvuosi. Teoksen nimi. Julkaisija. Julkaisijan kotikaupunki. Verkko-osoite. Luettu pvm.

Poista nettiosoitteista hyperlinkki (katso ohje ).

Lähdeluettelon merkintä

Tekstiviite

Jänkälä, S. 2019. Matkailun toimialaraportti. Työ- ja elinkeinoministeriö. Helsinki. Luettavissa: http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/161292/TEM_3_2019_Matkailun_toimialaraportti.pdf. Luettu: 4.9.2019.

(Jänkälä 2019, 51)

Tutkimus- ja Analysointikeskus TAK Oy 2019. Suomalaiset matkailijat Virossa. Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry. Helsinki. Luettavissa:  https://www.mara.fi/media/toimiala/toimiala/suomalaiset-virossa-syyskuu-elokuu-2019.pdf. Luettu: 18.11.2019.

(Tutkimus- ja Analysointikeskus TAK Oy 2019)

Tekijä(t) julkaisuvuosi. Työn nimi. Opinnäytetyön tyyppi (esim. amk-opinnäytetyö, pro gradu -tutkielma, väitöskirja). Yliopiston tai korkeakoulun nimi, Koulutusohjelma tai laitos. Osoite, josta luettavissa. Päivämäärä, jolloin luettu.

Huom! Opinnäytetöiden käyttökelpoisuudesta lähdemateriaalina kannattaa keskustella ohjaajan kanssa. Joskus niiden käyttö voi olla perusteltua, esimerkiksi kun esittelet aiemmin tehtyjä töitä aiheestasi. Käytä amk-opinnäytteitä tai pro gradu -tutkielmia varsinaisen tietoperustan lähteinä erittäin harkiten.

Lähdeluettelon merkintä Tekstiviite
Kataja, T. 2017. Blogging and expert image. Ylempi AMK-opinnäytetyö. Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, Degree Programme in Communication Management. Luettavissa: http://www.urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2017111016892. Luettu: 16.4.2020. (Kataja 2017, 8)

Tamminen, T. 2019. Ammattikorkeakoulujen lehtoreiden kokemuksia itsensä johtamisesta. Pro gradu -tutkielma. Tampereen yliopisto, korkeakouluhallinnon ja -johtamisen maisteriohjelma. Luettavissa: http://urn.fi/URN:NBN:fi:tuni-201907152595. Luettu: 17.4.2020.
(Tamminen 2019, 11-12)
Meriläinen, M. 2020. Kohti pelisivistystä : nuorten digitaalinen pelaaminen ja pelihaitat kotien kasvatuskysymyksenä. Väitöskirja. Helsingin yliopisto, kasvatustieteellinen tiedekunta. Luettavissa: https://helda.helsinki.fi/handle/10138/309143. Luettu: 17.4.2020. (Meriläinen 2020, 30)

Tekijä(t) Julkaisuvuosi. Verkkosivun otsikko. Verkkosivun osoite. Päivä, jolloin luettu.

Poista nettiosoitteista hyperlinkki (katso ohje ).

Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry s.a. Ruokahävikki. Luettavissa: https://www.mara.fi/toimiala/vastuullisuus/ruokahavikin-vahentaminen.html. Luettu: 25.11.2019.

(Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry s.a.)

Tilastokeskus 2018. 40-44-vuotiaat korkeimmin koulutettuja 2017. Luettavissa: https://www.stat.fi/til/vkour/2017/vkour_2017_2018-11-02_tie_001_fi.html. Luettu: 28.6.2019. (Tilastokeskus 2018)

 

Tekijä Julkaisuvuosi. Verkkosivun osoite polkuna. Viimeisenä sivun otsikko. Päivä, jolloin luettu.

Haaga-Helia ammattikorkeakoulu 2021. Haaga-Helia ammattikorkeakoulun Intranet. Ajankohtaista. Saavutettavuus. Luettu: 4.3.2021. (Haaga-Helia 2021)

 

Lähteen nimi Sähköpostin päiväys. Lähettäjän asema organisaatiossa. Organisaation nimi. Tiedonannon muoto eli sähköposti.

Tekstiviittauksessa mainitaan lähteen sukunimi ja sähköpostin päiväys.

Kokko, T. 4.7.2019. Rehtori. Haaga-Helia ammattikorkeakoulu. Sähköposti.

(Kokko 4.7.2019)

 

Tekijä Päivityksen päivämäärä. Otsikko. Päivityksen tyyppi. Osoite, josta luettavissa. Päivämäärä, jolloin luettu.

Poista nettiosoitteista hyperlinkki (katso ohje ).

Lähdeluettelon merkintä

Tekstiviite

Blogi

Kokkonen, J. 28.5.2019. Jääkiekko: lilliputista kansalliseksi kuningaspeliksi. Liikuntatieteellisen seuran blogi. Luettavissa: https://www.lts.fi/liikunta-tiede/artikkelit/jaakiekko-lilliputista-kansalliseksi-kuningaspeliksi. Luettu: 25.11.2019.

(Kokkonen 28.5.2019)

Julkinen Facebook-päivitys

Suomen poliisi 19.11.2019. Digitaalisen keskusteluympäristön arvaamattomuus näkyy myös poliisin työssä - -. Facebook-päivitys. Luettavissa: https://fi-fi.facebook.com/Suomenpoliisi/. Luettu: 21.11.2019.

(Suomen poliisi 19.11.2019)

Twitter-viesti

Hakanen, J. 21.11.2019. Työuupumuksen oireiden tunnistaminen itsessä (tai työtoverissa) ei ole helppoa - -. Twitter-viesti @jari_hakanen. Luettavissa: https://twitter.com/jari_hakanen/status/1197521476796198916. Luettu: 25.11.2019.
(Hakanen 21.11.2019)

 

Opinnäytetyöohjeen mukaan http-osoite ja päivä, jolloin lähdettä luettiin, annetaan vain avoimessa verkossa oleviin lähteisiin. Kuitenkin monet maksulliset tietokannat, esimerkiksi markkinatutkimus- ja yritystietokannat, edellyttävät palvelun nimen ja lähteen osoitteen mainitsemista.

Poista nettiosoitteista hyperlinkki (katso ohje ).

Lähdeluettelon merkintä Tekstiviite

Tilastotieto Statista-tietokannasta

Morgan Stanley 2017. Number of Airbnb users in the United States and Europe from 2015 to 2020 (in millions). Luettavissa: https://www.statista.com/statistics/795877/number-of-airbnb-users/. Luettu: 25.11.2019.
(Morgan Stanley 2017)

Raportti Euromonitor Internationalin Passport-tietokannasta

Euromonitor International 2018. Consumer lifestyles in Canada. Luettavissa: https://www.portal.euromonitor.com/portal/analysis/tab. Luettu: 15.11.2019.
(Euromonitor International 2018)

Tilinpäätöstiedot Suomen Asiakastieto Oy:n Voitto+ -tietokannasta

Suomen Asiakastieto Oy 2019. Rovio Entertainment Oyj:n tilinpäätös 12/18. Luettavissa: Voitto+ -tietokanta Haaga-Helia ammattikorkeakoulun verkkolevyasemilla. Luettu: 21.11.2019. 

(Suomen asiakastieto Oy 2019)

Podcast

Seuri, O. 14.8.2019. Avoin kysymys. Miltä hyvä haastattelu tuntuu, Reetta Räty? Podcast. Kuunneltavissa: https://areena.yle.fi/1-50248691. Kuunneltu: 25.11.2019
(Seuri 14.8.2019, 25–35 min.)

Verkkovideo

Barrios, G. Syyskuu 2019. Why gender-based marketing is bad for business? Videoitu luento. TED@BCG Mumbai. Katsottavissa: https://www.ted.com/talks/gaby_barrios_why_gender_based_marketing_is_bad_for_business?language=en. Katsottu: 26.11.2019.

Service Design Network 29.1.2018. Documentary: Nordic Service Design. Video. Katsottavissa: https://www.youtube.com/watch?v=330YCLMDaRg. Katsottu: 20.11.2019.

(Barrios syyskuu 2019, 6–8 min.)

(Service Design Network 29.1.2018, 5:30–7:30 min.)

Verkkolehden artikkeli

Herala, O. 8.12.2019. Suomessakin puhuttaneesta minimipalkasta uusi tutkimus: ilkeitä sivuvaikutuksia. Uusi Suomi. Luettavissa: https://www.uusisuomi.fi/uutiset/suomessakin-puhuttaneesta-minimipalkasta-uusi-tutkimus-ilkeita-sivuvaikutuksia/ae574155-0ca8-4474-817f-a319406202f7. Luettu: 4.2.2020.

(Herala 8.12.2019)

 

Suulliset lähteet

Haastatellun tai tiedonantajan nimi Keskustelun päivämäärä. Haastatellun tai tiedonantajan asema organisaatiossa. Organisaation nimi. Tiedonannon muoto eli haastattelu [tai henkilökohtainen tiedonanto]. Haastattelun paikkakunta.

Huomaa ero lähteenä käytettävän ja  kohdeaineistona/tutkimusaineistona käytettävän haastattelun välillä! Lähteenä käytettävä asiantuntijahaastattelu merkitään lähdeluetteloon. Empiirisessä osuudessa tutkimusaineistona olevia haastatteluita ei merkitä lähdeluetteloon, vaan ne esitellään työssä muulla tarkoituksenmukaisella  tavalla.

Lähdeluettelon merkintä Tekstiviite
Korhonen, M. 5.6.2019. Henkilöstöpäällikkö. Parasyritys. Haastattelu. Helsinki. (Korhonen 5.6.2019)

Esittäjän nimi Esityspäivä. Esittäjän asema organisaatiossa. Esityksen otsikko. Organisaation nimi. Tiedonannon muoto eli seminaariesitys/konferenssiesitys. Esityksen paikkakunta.

Lähdeluettelon merkintä Tekstiviite

Vaarala, J. 3.2.2018. Hallintopäällikkö. Tekoäly laskutusprosessin nopeuttajana. Outolan kaupunki. Seminaariesitys. Tampere.

(Vaarala 3.2.2019)

Kuvat ja taulukot

Tekstiä voi havainnollistaa taulukoilla tai kuvilla. Ne numeroidaan ja otsikoidaan omina sarjoinaan. Huomioi kuvan ja taulukon numeroinnista ja otsikoista, että

  • kuvan numero ja otsikko merkitään kuvan alapuolelle
  • taulukon numero ja otsikko merkitään taulukon yläpuolelle
  • kuvan tai taulukon otsikon jälkeen ei tule pistettä
  • jos taulukon tai kuvan tiedot eivät ole omasta aineistostasi, merkitse lähdeviite ilman pistettä otsikon jälkeen.

Jos kuvat, kuviot ja taulukot ovat suuria tai niitä on paljon, ne sijoitetaan liitteiksi.

Kuvien ja taulukoiden lähteet on merkittävä asianmukaisesti. Esimerkkejä annetaan seuraavilla välilehdillä.

 Kuva 2. Kalan rakenne (Ruokatieto s.a.)

Kuvan numero, otsikko, tekijä ja julkaisuvuosi merkitään kuvan alapuolelle.

Lähdeluettelon merkintä:
Ruokatieto s.a. Kalan rakenne. Luettavissa: https://www.ruokatieto.fi/ruokakasvatus/ruokaketju-ruuan-matka-pellolta-poytaan/luonto/kalat/kalan-rakenne. Luettu: 9.12.2019.

 

CC-lisensoitu kuva 

 

Kuva 3. Retail (Dooley, K. s.a. CC BY 2.0)

Taulukko on sarake- ja rivimuotoinen esitys. Jos taulukon tiedot eivät ole omasta työstäsi, merkitse tekstiviite ilman pistettä otsikon jälkeen. Taulukon otsikko merkitään taulukon yläpuolelle.

Taulukko 1. Urheilijoiden vuonna 2015 aikana julkaisemien Instagram-päivitysten aihepiirit (Turtiainen 2016, 116)

Kuva taulukosta.

 

Lähdeluettelon merkintä:
Turtiainen, R. 2016. Naisjoukkueurheilijat sosiaalisessa mediassa – sukupuolen, etnisyyden ja seksuaalisuuden esityksiä haastamassa. Teoksessa Berg, P. & Kokkonen, M. Urheilun takapuoli : tasa-arvo ja yhdenvertaisuus liikunnassa ja urheilussa, s. 111–137. Nuorisotutkimusverkosto / Nuorisotutkimusseura. Helsinki. Luettavissa: https://www.nuorisotutkimusseura.fi/images/urheilun_takapuoli_netti.pdf. Luettu: 9.12.2019.

Lait, EU-säädökset, standardit

Lait
 

Ensimmäistä kertaa viitattaessa lain koko nimi ja säädöskokoelman numero (nro/vuosi tai pp.kk.vvvv/nro). Tämän jälkeen lyhyempi muoto.

Jos lyhenteitä käytetään, ne selitetään työn liitteeksi tulevassa erillisessä lyhenneluettelossa. Lähdeluetteloon lait ja asetukset merkitään aina koko nimellä.

 

Lähdeluettelon merkintä Tekstiviite  

Laki varallisuusoikeudellisista oikeustoimista 13.6.1929/228.

(laki varallisuusoikeudellisista oikeustoimista 13.6.1929/228) Ensimmäisen kerran viitattaessa
 

(laki varallisuusoikeudellisista oikeustoimista)
(OikTL 13.6.1929/228)

Ensimmäisen kerran jälkeen:

lain nimi ilman säädösnumeroa tai lain lyhenne

Esimerkki lyhenneluettelon merkinnästä

OikTL   laki varallisuusoikeudellisista oikeustoimista 13.6.1929/228

Lakien luvut, pykälät ja momentit

Viitattaessa yksittäiseen säännökseen mainitaan lain luku, mikäli kyseinen laki on jaettu lukuihin ja pykälien numerointi alkaa pykälästä numero 1 jokaisen luvun alussa. Seuraavaksi mainitaan pykälä (§).

Maakaaren (540/1995) 2 luvun 4 § sääntelee perustettavan yhtiön lukuun tehtävää kiinteistön kauppaa.

Jos pykälien numerointi on juokseva, lukuun ei tarvitse viitata. Jos säännösviittaus ei sisällä lukua, se sisältää aina §-merkin.

OikTL 36 §:n mukaan sopimuksia voidaan sovitella. 

Viittaus pykälän tiettyyn momenttiin (mom.). Lakiin viitattaessa numeroiden perässä ei käytetä järjestysluvun pistettä.

Maakaaren 2 luvun 1 pykälän 1 momentin mukaan kiinteistön kauppa on tehtävä kirjallisesti. 

Säädöksen antanut toimielin, säädös ja säädösnumero.

Lähdeluettelon merkintä Tekstiviite  
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus luonnollisten henkilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä sekä näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta ja direktiivin 95/46/EY kumoamisesta (yleinen tietosuoja-asetus) (EU) 2016/679. Annettu 27.4.2016. (asetus luonnollisten henkilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä sekä näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta ja direktiivin 95/46/EY kumoamisesta 2016/679/EU) Ensimmäisen kerran viitattaessa.
  (tietosuoja-asetus) Ensimmäisen kerran jälkeen viitattaessa.
Lähdeluettelon merkintä Tekstiviite

IAS 18. International Accounting Standards Board. Kansainvälinen tilinpäätösstandardi. Tuotot. 

(IAS 18 kohta 14)

 

Saavutettavuusseloste / Accessibility Statement