Skip to main content

Lähdeviittaamisen tueksi: Tietoa oppaasta

Tietoa oppaasta

Tämän oppaan on tuottanut Haaga-Helia ammattikorkeakoulun Kirjasto- ja tietopalvelut.

Lähteet

Aalto-yliopiston oppimiskeskus 2019. Avoin tiede ja kuvien käyttö : ImagOA-opas. Luettavissa: https://libguides.aalto.fi/imagoa. Luettu: 17.6.2019.
Aalto-yliopiston oppimiskeskus 2019. Tieteellinen viittaaminen. Luettavissa: http://libguides.aalto.fi/tieteellinen_viittaaminen. Luettu: 17.6.2019.
Crearive Commons Suomi 2019. Tietoa lisensseistä. Luettavissa: https://creativecommons.fi/lisenssit/. Luettu: 11.12.2019.
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu 2019. Ohje pitkien raporttien laatimiseen. Mynet. Opiskelu. Opinnäytetyö, AMK. Yhteiset ohjeet Luettu 17.10.2019.
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu 2019.Tutkintosääntö. Luettavissa: http://www.haaga-helia.fi/sites/default/files/Opinto-opas/Yleista-HHsta/tutkintosaanto.pdf. Luettu: 20.9.2019.
Helsingin yliopiston kielikeskus s. a. Kielijelppi. Jelppiä akateemiseen viestintään. Luettavissa https://blogs.helsinki.fi/kielijelppi/. Luettu 20.9.2019.
Hirsjärvi, S. & Sinivuori, E. 2009. Tutki ja kirjoita. Tammi. Helsinki.
Kniivilä, S., Lindblom. Ylänne, S. & Mäntynen, S. 2017. Tiede ja teksti: tehoa ja taitoa tutkielman kirjoittamiseen. Gaudeamus. Helsinki.
Kopiosto ry 2019. Kopiraittila. Luettavissa: https://kopiraittila.fi/. Luettu: 20.9.2019.
Tekijänoikeuslaki 8.7.1961/404.
Tutkimuseettinen neuvottelukunta 2012. Hyvä tieteellinen käytäntö  ja sen loukkausepäilyjen käsitteleminen Suomessa. Luettavissa: https://www.tenk.fi/sites/tenk.fi/files/HTK_ohje_2012.pdf. Luettu: 20.9.2019.