Skip to Main Content

Haaga-Helian julkaisemisen opas: JUSTUS – Julkaisun ilmoittaminen

Tässä oppaassa kerrotaan Haaga-Helian julkaisemisen käytännöistä ja annetaan ohjeita esim. julkaisutietojen ilmoittamiseen.

Miten ilmoitan julkaisuni?

Kirjasto kerää tiedot haagahelialaisten julkaisuista ja raportoi ne vuosittain opetus- ja kulttuuriministeriölle.

Julkaisutiedot ilmoitetaan JUSTUS-julkaisutietojen tallennuspalvelun kautta. Kirjautuminen tapahtuu eDuuni ID:n kautta. eDuuni ID:ksi rekisteröit Haaga-Helian käyttäjätunnukset, jolloin ensimmäisen kirjautumiskerran jälkeen kirjautuminen onnistuu suoraan Haaga-Helian verkkotunnuksillasi.

Kaikki JUSTUS-palvelussa ilmoitetut julkaisutiedot menevät hyväksymiskierrokselle kirjastoon ja siirtyvät noin vuorokauden kuluessa ilmoituksen käsittelystä VIRTA-julkaisutietopalveluun.

JUSTUS-palvelusta pystyt kätevästi tarkastelemaan vain itse syöttämiäsi hyväksyttyjä, hyväksyntää odottavia ja hylättyjä julkaisuilmoituksiasi. Kaikkia hyväksyttyjä julkaisuilmoituksia, myös siis muiden Justukseen ilmoittamia voit tarkastella tiedejatutkimus.fi-portaalista tai Juuli-portaalista. Edellisen tiedonkeruuvuoden tilastoja voit tarkastella myös Opetushallinnon tilastopalvelu Vipusessa.

Justuksessa:

1. Valitse Tallenna julkaisu

Justus-näkymä, jossa vasemmalla vaihtoehto Tallenna julkaisu ja oikealla omat julkaisut.

 

2. Jos tiedät että julkaisullasi on DOI-tunnus, voit hakea julkaisun tiedot syöttölomakkeen pohjaksi DOI-tunnuksella. Voit myös hakea JUULI tai CrossRef -palvelusta löytyvän julkaisun tiedot ilmoituksesi pohjaksi. Voit myös ohittaa nämä valinnat ja syöttää tiedot käsin.

 

3. Valitse julkaisuasi ja julkaisualustaa kuvaavat ominaisuudet (attribuutit). Lisätietoa Justus-ohjeista ja kirjastosta (Antti Nyqvist).

 

4. Täytä vähintään tähdellä (*) merkityt pakolliset metatietokentät. Tee julkaisuilmoitus myös muiden Haaga-Helian tekijöiden puolesta merkkaamalla Organisaation tekijät -kenttään kaikki julkaisun Haaga-Helian henkilöstöön kuuluvat kirjoittajat. Organisaation tekijäksi ilmoitettujen ei tarvitse itse erikseen enää ilmoittaa tätä julkaisua. Kaikille Organisaation tekijöille ilmoitetaan myös alayksikkö (ryhmä). Voit hakea organisaation tekijöitä ja heidän tietojaan aktivoimalla Esitäyttö-liukukytkimen.

Justuksen julkaisun tietojen syöttölomake. Lomakkeen yläosassa Yleiset julkaisutiedot ja alla muut bibliografiset tiedot.

 

5. Syötä final draft -versio julkaisutiedostosta rinnakkaistallennettavaksi, jos olet ilmoittamassa julkaisutyyppiä A, C tai D. Jos tiedät, että julkaisu on jo rinnakkaistallennettu johonkin palveluun, syötä linkki. Jos julkaisusi ei ole A, C tai D -tyyppiä, ei julkaisutiedostoa tarvitse syöttää, valitse tällöin kohta "ei rinnakkaistallennettava julkaisu".

Jos rinnakkaistallentamiseen liittyen on kysymyksiä, ota yhteyttä kirjastoon.

Rinnakkaistallentamisen syöttölomake. Lomakkelle syötetään pdf-tiedosto, tiivistelmä, lisenssiä ja embargoa kuvaavia tietoja.

 

6. Tarkista tiedot ja tallenna.
 

Onko julkaisuni tieteellinen, ammatillinen vai yleistajuinen?

Kuvaus tieteellisistä, ammatillisista ja yleistajuisista julkaisuista.Tieteellisiä julkaisuja yhdistää seuraavien kolmen ehdon täyttyminen:

1. Julkaisun täytyy tuottaa uutta tietoa suhteessa muuhun aiempaan tutkimustietoon samasta asiasta.

2. Julkaisu täytyy olla esitettynä muodossa, joka antaa mahdollisuuden tutkimustulosten todentamiseen ja/tai niiden käyttöön uudessa tutkimuksessa ja jonka avulla toiset tutkijat voivat arvioida tutkimustuloksia ja käyttää niitä omassa työssään.

3. Julkaisun julkaisukanava on erikoistunut tieteellisten tutkimustulosten julkaisuun, ja sillä on tieteenalan asiantuntijoista koostuva toimituskunta sekä vertaisarviointikäytäntö. (Huom. Tieteellisillä julkaisukanavilla voidaan julkaista myös vertaisarvioimattomia julkaisuja).

Kaikkia kriteerejä sovelletaan kullekin tieteenalalle muodostuneiden vakiintuneiden käytäntöjen mukaan.

Ammatillisilla julkaisuilla tarkoitetaan julkaisuja, jotka levittävät tutkimus- ja kehitystyöhön perustuvaa tietoa ammattiyhteisön käyttöön. Ammatillisten julkaisujen pääasiallinen lukijakunta on alalle koulutettua ja soveltaa tietoa käytännön työssään. Tieteellisten julkaisujen ja ammatillisten julkaisujen kohdeyleisöt saattavat olla osin samoja, ja lisäksi kummassakin ryhmässä julkaistut yksittäiset artikkelit saattavat olla hyvinkin samantyyppisiä.

Yleistajuisilla julkaisuilla tarkoitetaan julkaisuja, jotka levittävät tutkimus- ja kehitystyöhön perustuvaa tietoa suurelle yleisölle ja joiden sisällön ymmärtäminen ei edellytä erityistä perehtyneisyyttä alaan. Esimerkkejä yleistajuisista julkaisuista ovat yleistajuiset kirjat, julkiseen keskusteluun osallistuvat kirjoitukset sanomalehdissä, yleistajuisissa aikakauslehdissä ja verkkoalustoilla.

Justukseen tästä linkistä

Maksetaanko julkaisustani palkkio?

Haaga-Helian henkilökuntaan kuuluvan on tietyin ehdoin mahdollista saada julkaisustaan julkaisupalkkio.

Palkkiota ei tarvitse erikseen hakea, vaan julkaisun ilmoittaminen ja hyväksyminen julkaisutiedonkeruuseen käynnistää myös palkkionmaksuprosessin.

Lisätietoa julkaisupalkkiosta ja siihen liittyvistä aikatauluista Haaga-Helian intrassa.

Vinkkejä julkaisun ilmoittamiseen

  • Ilmoita julkaisutiedot pian julkaisun ilmestymisen jälkeen, niin asia ei ehdi unohtua
  • Täytä julkaisutiedot huolellisesti
  • Jos julkaisusi on tieteellinen artikkeli, huomio sen rinnakkaistallentaminen.
  • Huomioi myös tieteellisen vertaisarvioinnin määritelmä
  • Mietityttääkö esimerkiksi julkaisun sopivuus, julkaisutyyppi tai se, mitä tietoja pitää ilmoittaa? Kysy apua, niin mietitään yhdessä!

Miten julkaisu määritellään?

Se, onko teksti julkaisu, määräytyy opetus- ja kulttuuriministeriön ohjeistuksen mukaan. 

Julkaisun tulee liittyä kirjoittajan tutkimus- tai asiantuntijatyöhön Haaga-Heliassa ja sisältää ammatillista tai tieteellistä tietoa. Pelkästään harrastus-, järjestö- tai liiketoimintaan liittyviä tekstejä ei raportoida. Myöskään pelkästään markkinointiviestintään tarkoitettuja tekstejä ei raportoida.

Julkaisulla on aina oltava ulkopuolinen tekijästä riippumaton julkaisija. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että julkaisemisesta on päättänyt joku muu kuin kirjoittaja itse (omakustanteita tai esimerkiksi omilla kotisivuilla julkaistuja tekstejä ei siis määritellä julkaisuksi).

Podcastin, videon tai ohjelmiston ilmoittaminen

Justus ei toistaiseksi tue videoiden, podcastien tai ohjelmistojen ilmoittamista, mutta voit kuitenkin ilmoittaa nämäkin julkaisutyypit kirjastolle Justuksen kautta.

Valitse julkaisun tyypiksi mikä tahansa, esim. E1, ja täytä tähdellä merkityt pakolliset kentät. Suositeltavaa on merkitä lisätieto-kenttään "podcast", "video" tms. sekä linkki julkaisuun.

Podcastit, videot ja ohjelmistot eivät tule haettavaksi Juuli-palveluun. Nämä julkaisuilmoitukset merkitään Justuksessa hylätyiksi ja siirretään toiseen järjestelmään.

Podcastin tekijä voi olla esimerkiksi toimittaja, käsikirjoittaja tai aineiston tuottanut henkilö. Haastateltava ei yleensä ole tekijä. Tieto julkaisun tekijäistä/tekijöistä on oltava merkattuna julkaisuun tai julkaisualustalle.

APC-maksujen ilmoittaminen

Jos julkaisuusi on liittynyt maksuja (APC-maksu, article processing charges), ilmoita ne Justuksessa kohdassa Julkaisumaksu. Ilmoita myös apc-maksun maksuvuosi. Lisätietoja kenttään voit kertoa tarkemmin maksusta, esim. maksettiinko se hankkeelta vai omalta kustannuspaikalta. APC-maksut ovat tavallisia suuressa osassa Open Access -lehtiä.

 

Vertaisarvioinnin määritelmä

Mitä on vertaisarviointi?

Tieteellisten julkaisujen vertaisarvioinnilla tarkoitetaan menettelyä, jossa tutkimustuloksia julkaiseva lehti, konferenssi tai kirjakustantaja pyytää tieteenalan asiantuntijoita suorittamaan ennakkoarvion julkaistavaksi tarjottujen käsikirjoitusten tieteellisestä julkaisukelpoisuudesta. Julkaisutiedonkeruussa edellytetään, että vertaisarviointi täyttää seuraavat kriteerit:

1. Julkaisun arvioijat ovat olleet riippumattomia suhteessa arvioitavaan käsikirjoitukseen. Riippumattomalla arvioijalla tarkoitetaan ansioituneita tutkijoita tai muita asiantuntijoita, jotka eivät ole julkaisusarjan (lehti tai kirjasarja) tai julkaisun (kokoomateos, lehden erikoisnumero, konferenssijulkaisu) toimittajia.

2. Prosessissa on arvioitu aineiston kattavuutta ja teoreettisen viitekehyksen hallintaa, tutkimuksen toteutuksen luotettavuutta ja tarkkuutta sekä tulosten omaperäisyyttä ja uutuusarvoa suhteessa aiempaan tutkimukseen tieteenalalle ominaisella tavalla.

3. Arvioitavana on ollut koko julkaistavaksi tarjottu käsikirjoitus, ei pelkästään abstrakti tai ote.

4. Kirjoittaja on saanut vertaisarvioinnista kirjallisen referee-lausunnon (alkuperäinen lausunto tai toimituskunnan/päätoimittajan tiivistelmä).

Vertaisarviointi tulee voida epäselvissä tapauksissa todistaa kirjallisen lausunnon perusteella. Vertaisarviointia edellytetään tieteellisiltä julkaisuilta.

Saavutettavuusseloste / Accessibility Statement