Skip to main content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Haaga-Helian julkaisemisen opas: Julkaisun ilmoittaminen

Tässä oppaassa kerrotaan Haaga-Helian julkaisemisen käytännöistä ja annetaan ohjeita esim. julkaisutietojen ilmoittamiseen.

Julkaisun ilmoittaminen

Miten ilmoitan julkaisuni?

Kirjasto kerää tiedot haagahelialaisten julkaisuista ja raportoi ne vuosittain opetus- ja kulttuuriministeriölle.

Julkaisutiedot ilmoitetaan JUSTUS-palvelun kautta osoitteessa https://justus.csc.fi/ – kirjaudu sisään Haaga-Helian verkkotunnuksillasi. Jos sinulla ei ole vielä Eduuni-ID:tä, palvelu kysyy ensimmäisellä kirjautumiskerralla nimi- ja organisaatiotietosi. Seuraavalla käyttökerralla kirjautuminen onnistuu suoraan Haaga-Helian verkkotunnuksillasi.

Justuksessa:

1. Valitse Tallenna julkaisu

2. Jos tiedät että julkaisullasi on DOI-tunnus, voit hakea julkaisun tietoja DOI-tunnuksella. Voit myös hakea JUULI tai CrossRef -palvelusta löytyvän julkaisun tiedot ilmoituksesi pohjaksi. Voit myös ohittaa nämä valinnat ja syöttää tiedot käsin.

3. Valitse julkaisutyyppi ja täytä vähintään tähdellä (*) merkityt pakolliset metatietokentät. Lisätietoa julkaisutyypeistä löydät tältä sivulta. Voit ottaa myös yhteyttä kirjastoon julkaisutyypin selvittämiseksi (Antti Nyqvist).

4. Tee julkaisuilmoitus myös muiden Haaga-Helian tekijöiden puolesta merkkaamalla Organisaation tekijät -kenttään kaikki julkaisun Haaga-Helian henkilöstöön kuuluvat kirjoittajat. Organisaation tekijäksi ilmoitettujen ei tarvitse itse erikseen enää ilmoittaa tätä julkaisua. Kaikille Organisaation tekijöille ilmoitetaan myös alayksikkö (ryhmä).

5. Syötä final draft -versio julkaisutiedostosta rinnakkaistallennettavaksi, jos olet ilmoittamassa julkaisutyyppiä A, C tai D. Jos tiedät, että julkaisu on jo rinnakkaistallennettu johonkin palveluun, syötä linkki. Jos julkaisusi ei ole A, C tai D -tyyppiä, ei julkaisutiedostoa tarvitse syöttää, valitse tällöin kohta "ei rinnakkaistallennettava julkaisu".

Jos rinnakkaistallentamiseen liittyen on kysymyksiä, ota yhteyttä kirjastoon.

6. Tarkista tiedot ja tallenna.

JUSTUS-palvelusta pystyt kätevästi tarkastelemaan aiemmin itse syöttämiäsi hyväksyttyjä, hyväksyntää odottavia ja hylättyjä julkaisuilmoituksiasi. Kaikki JUSTUS-palvelussa ilmoitetut julkaisutiedot menevät hyväksymiskierrokselle kirjastoon ja siirtyvät noin vuorokauden kuluessa ilmoituksen käsittelystä JUULI-palveluun. Edellisen tiedonkeruuvuoden tilastoja voit tarkastella myös Vipunen-palvelussa.

Tieteellinen, ammatillinen, yleistajuinen

Onko julkaisuni tieteellinen, ammatillinen vai yleistajuinen?

Tieteellisiä julkaisuja yhdistää seuraavien kolmen ehdon täyttyminen:

1. Julkaisun täytyy tuottaa uutta tietoa suhteessa muuhun aiempaan tutkimustietoon samasta asiasta.

2. Julkaisu täytyy olla esitettynä muodossa, joka antaa mahdollisuuden tutkimustulosten todentamiseen ja/tai niiden käyttöön uudessa tutkimuksessa ja jonka avulla toiset tutkijat voivat arvioida tutkimustuloksia ja käyttää niitä omassa työssään.

3. Julkaisun julkaisukanava on erikoistunut tieteellisten tutkimustulosten julkaisuun, ja sillä on tieteenalan asiantuntijoista koostuva toimituskunta sekä vertaisarviointikäytäntö. (Huom. Tieteellisillä julkaisukanavilla voidaan julkaista myös vertaisarvioimattomia julkaisuja).

Kaikkia kriteerejä sovelletaan kullekin tieteenalalle muodostuneiden vakiintuneiden käytäntöjen mukaan.

Ammatillisilla julkaisuilla tarkoitetaan julkaisuja, jotka levittävät tutkimus- ja kehitystyöhön perustuvaa tietoa ammattiyhteisön käyttöön. Ammatillisten julkaisujen pääasiallinen lukijakunta on alalle koulutettua ja soveltaa tietoa käytännön työssään. Tieteellisten julkaisujen ja ammatillisten julkaisujen kohdeyleisöt saattavat olla osin samoja, ja lisäksi kummassakin ryhmässä julkaistut yksittäiset artikkelit saattavat olla hyvinkin samantyyppisiä.

Yleistajuisilla julkaisuilla tarkoitetaan julkaisuja, jotka levittävät tutkimus- ja kehitystyöhön perustuvaa tietoa suurelle yleisölle ja joiden sisällön ymmärtäminen ei edellytä erityistä perehtyneisyyttä alaan. Esimerkkejä yleistajuisista julkaisuista ovat yleistajuiset kirjat, julkiseen keskusteluun osallistuvat kirjoitukset sanomalehdissä, yleistajuisissa aikakauslehdissä ja verkkoalustoilla.

Vertaisarvioinnin määritelmä

Mitä on vertaisarviointi?

Tieteellisten julkaisujen vertaisarvioinnilla tarkoitetaan menettelyä, jossa tutkimustuloksia julkaiseva lehti, konferenssi tai kirjakustantaja pyytää tieteenalan asiantuntijoita suorittamaan ennakkoarvion julkaistavaksi tarjottujen käsikirjoitusten tieteellisestä julkaisukelpoisuudesta. Julkaisutiedonkeruussa edellytetään, että vertaisarviointi täyttää seuraavat kriteerit:

1. Julkaisun arvioijat ovat olleet riippumattomia suhteessa arvioitavaan käsikirjoitukseen. Riippumattomalla arvioijalla tarkoitetaan ansioituneita tutkijoita tai muita asiantuntijoita, jotka eivät ole julkaisusarjan (lehti tai kirjasarja) tai julkaisun (kokoomateos, lehden erikoisnumero, konferenssijulkaisu) toimittajia.

2. Prosessissa on arvioitu aineiston kattavuutta ja teoreettisen viitekehyksen hallintaa, tutkimuksen toteutuksen luotettavuutta ja tarkkuutta sekä tulosten omaperäisyyttä ja uutuusarvoa suhteessa aiempaan tutkimukseen tieteenalalle ominaisella tavalla.

3. Arvioitavana on ollut koko julkaistavaksi tarjottu käsikirjoitus, ei pelkästään abstrakti tai ote.

4. Kirjoittaja on saanut vertaisarvioinnista kirjallisen referee-lausunnon (alkuperäinen lausunto tai toimituskunnan/päätoimittajan tiivistelmä).

Vertaisarviointi tulee voida epäselvissä tapauksissa todistaa kirjallisen lausunnon perusteella. Vertaisarviointia edellytetään julkaisutyyppeihin A1, A2, A3, A4, C1 ja C2 raportoitavilta julkaisuilta. Jos kotimainen tiedekustantaja täyttää TSV:n vertaisarviointitunnusta, edellä mainittuihin julkaisutyyppeihin raportoidaan ainoastaan tunnuksella merkityt artikkelit ja erillisteokset (http://www.tsv.fi/fi/palvelut/tunnus).

Julkaisutyypit

A Vertaisarvioidut tieteelliset artikkelit

- Täyttävät tieteellisen julkaisun määritelmän.
- Täyttävät vertaisarvioinnin määritelmän.
- Artikkelin julkaisseella lehdellä/sarjalla on ISSN-tunnus ja kokoomateoksella on ISBN-tunnus.
- Jos artikkeli on kirjan tai lehden johdanto tai esipuhe tekijällä tulee olla siinä tutkimuksellinen panos.

A1 Alkuperäisartikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä
- Artikkeli tieteellisessä lehdessä, sarjassa tai vuosikirjassa.
- Koostuu pääosin aikaisemmin julkaisemattomasta materiaalista.

A2 Katsausartikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä
- Katsausartikkeli (esim. review, systematic review, meta-analyysi) tieteellisessä lehdessä, sarjassa tai vuosikirjassa.
- Täyttää tieteellisen julkaisun määritelmän lukuun ottamatta vaatimusta uuden tiedon tuottamisesta.
- Perustuu keskeiseen alkuperäisartikkeliaineistoon aihepiiristä.

A3 Kirjan tai muun kokoomateoksen osa
- Artikkeli, johdanto tai esipuhe useista eri kirjoittajien artikkeleista koostuvassa kustannetussa tieteellisessä kokoomateoksessa.

A4 Artikkeli konferenssijulkaisussa

- Julkaistu säännöllisesti toistuvan tieteellisen konferenssin painetussa tai muuten julkisesti saatavilla olevassa julkaisussa.
- Täydellinen kirjallinen versio konferenssiesitelmästä (full paper).

B Vertaisarvioimattomat tieteelliset kirjoitukset

- Täyttävät tieteellisen julkaisun määritelmän.
- Artikkelin julkaisseella lehdellä/sarjalla on ISSN-tunnus ja kokoomateoksella on ISBN-tunnus.
- Jos artikkeli on kirjan tai lehden johdanto tai esipuhe tekijällä tulee olla siinä tutkimuksellinen panos.

B1 Kirjoitus tieteellisessä aikakauslehdessä
- Vertaisarvioimaton kirjoitus tieteellisessä tieteellisessä aikakauslehdessä, mm. artikkeli, lyhyt tutkimusselostus (case report), lyhyt katsausartikkeli, pääkirjoitus (editorial), kirja-arvostelu (book review), keskustelupuheenvuoro (discussion, letter) tai kommentti (comment).

B2 Kirjan tai muun kokoomateoksen osa
- Artikkeli, johdanto tai esipuhe useista eri kirjoittajien artikkeleista koostuvassa kustannetussa tieteellisessä kokoomateoksessa.

B3 Vertaisarvioimaton artikkeli konferenssijulkaisussa
- Julkaistu säännöllisesti toistuvan tieteellisen konferenssin painetussa tai muuten julkisesti saatavilla olevassa julkaisussa.
- Täydellinen kirjallinen versio konferenssiesitelmästä (full paper).
- Konferenssijulkaisuja julkaistaan tyypillisesti tietojenkäsittelytieteen alalla. Muilla aloilla konferenssien julkaisukanavat ovat pääosin kokoomateoksia tai lehtien erikoisnumeroita.

- Kertaluonteisista konferensseista koostettujen kokoomateosten vertaisarvioimattomat artikkelit kirjataan luokkaan B2 ja lehtien erikoisnumeroiden vertaisarvioimattomat artikkelit luokkaan B1.

C Tieteelliset kirjat (monografiat)

- Täyttävät tieteellisen julkaisun määritelmän.
- Täyttävät vertaisarvioinnin määritelmän.
- Kirjalla on ISBN-numero.

C1 Kustannettu tieteellinen erillisteos
- Kirjan tekijä(t) ovat kirjoittaneet koko kirjan.
- Kirjan uusi painos voidaan raportoida, mikäli kirjaa on muokattu merkittävästi edelliseen painokseen nähden.
(Huom. Vertaisarvioimaton monografia kirjataan luokkaan D4, D5 tai E2.)

C2 Toimitettu teos
- Toimitettu, useista eri kirjoittajien artikkeleista koostuva tieteellinen kirja tai lehden erikoisnumero.
- Tekijät ovat vastanneet kirjan toimitustyöstä ja näiden nimet esiintyvät kirjan toimittajina.
(Huom. Vertaisarvioimaton toimitettu teos kirjataan luokkaan D6 tai E3.)

D Ammattiyhteisölle suunnatut julkaisut

- Täyttävät ammatillisen julkaisun määritelmän.
- Myös tieteelliset julkaisut lehdessä, jolla ei ole ISSN-tunnusta tai tieteelliset kirjat, joilla ei ole ISBN-tunnusta.
- Jos artikkeli on kirjan tai lehden johdanto tai esipuhe, tekijällä tulee olla siinä tutkimuksellinen panos.

D1 Artikkeli ammattilehdessä
- Artikkeli ammattiyhteisölle suunnatussa lehdessä.
- Artikkeli tieteellisessä lehdessä, jolla ei ole ISSN-tunnusta.

D2 Artikkeli ammatillisessa kokoomateoksessa (ml. toimittajan kirjoittama johdantoartikkeli)
- Artikkeli ammatillisessa käsi- tai opaskirjassa, tietojärjestelmässä tai kokoomateoksessa, oppikirja-aineisto tai lyhyt ensyklopediateksti.
- Huom. johdannossa tai esipuheessa tutkimuksellinen panos.

D3 Artikkeli ammatillisessa konferenssijulkaisussa
- Julkaistu säännöllisesti toistuvan ammatillisen konferenssin painetussa tai muuten julkisesti saatavilla olevassa julkaisussa.
- Täydellinen kirjallinen versio konferenssiesitelmästä (full paper).

D4 Julkaistu kehittämis- tai tutkimusraportti taikka -selvitys
- Tutkimus- tai asiantuntijatyöhön perustuva julkaistu kehittämis- tai tutkimusraportti taikka selvitys.
- Kustantaja yleensä ei-tieteellinen kustantaja, yleensä julkinen taho, kuten ministeriö, rahoittaja, korkeakoulu tai tutkimuslaitos.

D5 Oppikirja, ammatillinen käsi- tai opaskirja taikka sanakirja
- Kustannettu ammatillinen kirja, oppikirja, ammatillinen käsi- tai opaskirja tai sanakirja.
- Kirjalla on ISBN-numero.
(Luokkaan eivät sisälly pelkästään yksittäisiä kursseja varten tehdyt luentomonisteet, verkkoaineistot tai vastaavat.)

D6 Toimitettu ammatillinen teos
- Toimitettu, useista eri kirjoittajien artikkeleista koostuva kustannettu ammatillinen kokoomateos.
- Tekijät ovat vastanneet kirjan toimitustyöstä ja näiden nimet esiintyvät kirjan toimittajina.

E Suurelle yleisölle suunnatut julkaisut

- Täyttävät yleistajuisen julkaisun määritelmän.

E1 Yleistajuinen artikkeli, sanomalehtiartikkeli
- Artikkeli, katsaus tai pääkirjoitus suurelle yleisölle suunnatussa lehdessä, sarjassa, kokoomateoksessa tai toimitetulla verkkoalustalla (esim. alusta.uta.fi).

E2 Yleistajuinen monografia
- Kustannettu ei-tieteellinen yleistajuinen teos.

E3 Toimitettu yleistajuinen teos
- Toimitettu, useista eri kirjoittajien artikkeleista koostuva kustannettu yleistajuinen kokoomateos.
- Tekijät ovat vastanneet kirjan toimitustyöstä ja näiden nimet esiintyvät kirjan toimittajina.

Muut harvinaisemmat julkaisutyypit (F, G, H ja I)

Tässä esitellään lyhyesti muut Haaga-Heliassa harvinaisemmat julkaisutyypit, joiden tarkemmat määritelmät löytyvät OKM:n käsikirjoista. Opinnäytetyöt eivät ole mukana ammattikorkeakoulujen rahoitusmallissa, joten ne eivät vaikuta Haaga-Helian rahoitukseen. Nekin kannattaa kuitenkin ilmoittaa, jotta julkaisun tiedot ovat kiinnostuneiden saatavilla.

F Julkinen taiteellinen ja taideteollinen toiminta
F1 Erillisjulkaisu
F2 Julkinen taiteellinen teoksen osatoteutus
F3 Ei-taiteellisen julkaisun taiteellinen osa

G Opinnäytteet
G1 Ammattikorkeakoulututkinnon opinnäytetyö
G2 Pro gradu, diplomityö, ylempi amk-opinnäytetyö
G3 Lisensiaatintyö - Huom. jos koostuu artikkeleista, artikkelit merkitään erikseen luokkiin A-E.
G4 Monografiaväitöskirja - Yliopiston sarjassa tai laitossarjoissa julkaistu monografiaväitöskirja, kustannettu monografiaväitöskirja tai omakustanteena julkaistu monografiaväitöskirja (huom. muissa julkaisutyypeissä omakustanteet eivät ole sallittuja).
G5 Artikkeliväitöskirja - Huom. jos koostuu artikkeleista, artikkelit merkitään erikseen luokkiin A-E.

H Patentit ja keksintöilmoitukset
H1 Myönnetty patentti
H2 Keksintöilmoitus

I Audiovisuaaliset aineistot ja tieto- ja viestintätekniset sovellukset
I1 Audiovisuaalinen aineisto - Sellaiset julkaistut audiovisuaaliset aineistot, joita ei julkaisun sisällön perusteella tilastoida muissa kohdissa. Tekijä yleensä toimittaja tai aineiston tuottanut henkilö. Useassa osassa esitettävä jatkuvajuoninen kokonaisuus merkitään vain kerran.
I2 Tieto- ja viestintätekninen ohjelma tai ohjelmisto - Kaupallisena tai vapaana ohjelmistona julkaistu tieto- tai viestintätekninen ohjelma tai ohjelmisto.

APC-maksujen ilmoittaminen

APC-maksujen ilmoittaminen

Jos julkaisuusi on liittynyt maksuja (APC-maksu, article processing charges), ilmoita ne Justuksessa kohdassa Julkaisumaksu. Ilmoita myös apc-maksun maksuvuosi. Lisätietoja kenttään voit kertoa tarkemmin maksusta, esim. maksettiinko se hankkeelta vai omalta kustannuspaikalta. APC-maksut ovat tavallisia suuressa osassa Open Access -lehtiä.

 

Podcastin ilmoittaminen

Podcastin, videon tai ohjelmiston ilmoittaminen

Justus ei toistaiseksi tue videoiden, podcastien tai ohjelmistojen ilmoittamista, mutta voit kuitenkin ilmoittaa nämäkin julkaisutyypit kirjastolle Justuksen kautta. Valitse julkaisun tyypiksi mikä tahansa, esim. E1, ja täytä tähdellä merkityt pakolliset kentät. Suositeltavaa on merkitä lisätieto-kenttään "podcast", "video" tms. sekä linkki julkaisuun.

Podcastit, videot ja ohjelmistot eivät tule haettavaksi Juuli-palveluun. Nämä julkaisuilmoitukset merkitään Justuksessa hylätyiksi ja siirretään toiseen järjestelmään.

Podcastin tekijä voi olla esimerkiksi toimittaja, käsikirjoittaja tai aineiston tuottanut henkilö. Haastateltava ei yleensä ole tekijä. Tieto julkaisun tekijäistä/tekijöistä on oltava merkattuna julkaisuun tai julkaisualustalle.

Vinkkejä julkaisun ilmoittamiseen

Vinkkejä julkaisun ilmoittamiseen

  • Ilmoita julkaisutiedot pian julkaisun ilmestymisen jälkeen, niin asia ei ehdi unohtua

  • ​Täytä julkaisutiedot huolellisesti

  • Jos julkaisusi on tieteellinen artikkeli, liitä ilmoitukseen final draft -versio artikkelista.

  • Huomioi tieteellisen vertaisarvioinnin määritelmä

  • Mietityttääkö esimerkiksi julkaisun sopivuus, julkaisutyyppi tai se, mitä tietoja pitää ilmoittaa? Kysy apua, niin mietitään yhdessä!

Saavutettavuusseloste / Accessibility Statement